Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en propietat intel·lectual i industrial

A Navas & Cusí som experts en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Comptem amb advocats amb una experiència de més de vint anys en aquesta matèria.
Contacti'ns

Compromesos amb la innovació

La importància de protegir les innovacions a través de la Propietat Intel·lectual, què engloba tant la Propietat Industrial (patents, models d'utilitat, marques i dissenys); com el Dret d'Autor, resideix en un benefici per als innovadors en el sentit d'assegurar les seves creacions i protegir-les, evitant d'aquesta manera una pèrdua en els beneficis o una fugida d'informació que uns altres puguin aprofitar.

Propietat intel·lectual

El dret de propietat intel·lectual abasta tota creació de l’intel·lecte humà, com són les creacions literàries, artístiques o científiques, expressades en qualsevol suport. A Navas & Cusí creiem que fomentar la creativitat i innovació contribueix al desenvolupament econòmic i social, per això, davant l’actual vulnerabilitat que presenten les creacions i innovacions, i la importància que suposa garantir la seva protecció enfront de tercers, oferim un assessorament integro i defensa en matèria de propietat intel·lectual.

A més, ho fem en diferents tipus d’obra protegides, com poden ser les novel·les, pel·lícules, obres de teatre, pintures fotografies, programes de televisió, bases de dades, apps, programes d’ordinador, videojocs… entre altres.

Navas & Cusí ofereix els següents serveis:

Protecció del dret moral d’autor (dret de paternitat, integritat, divulgació, modificació, retirada).

Defensa i cessió dels drets d’explotació (reproducció, distribució, transformació, comunicació pública…).

Reclamacions per plagi de tota mena d’obres: científiques, musicals, audiovisuals, fotogràfiques, programes d’ordinador, videojocs…

Llicències d’ús.

Protecció d’obres audiovisuals. Obres fotogràfiques, cinematogràfiques, programes de televisió o ràdio.

Drets successoris de propietat intel·lectual.

Hipoteca de drets d’autor

Defensa dels drets dels actors i intèrprets

Protecció de programes d’ordenador

Protecció de videojocs i apps.

Protecció de bases de dades electròniques

Propietat industrial

La Propietat Industrial engloba totes les creacions que estan relacionades amb la indústria, com són les patents i models d’utilitat, marques i noms comercials o dissenys. Protegir la Propietat Industrial suposa un avantatge competitiu respecte a la resta d’empreses del sector, per això, a Navas & Cusí advocats, assessorem les persones físiques i jurídiques sobre els drets que poden posseir sobre una invenció: l’objecte de la invenció, el seu abast temporal, les accions enfront de tercers, redacció de contractes, tramitació de registres, defensa i reclamacions enfront del plagi o falsificació o negociació de contractes o estratègies de comercialització.

Marques i Patents

Associat a la Propietat Industrial i amb una major transcendència global a nivell de negoci, es troben les Marques i Patents.

Les Marques són signes distintius que permet a les empreses diferenciar els seus productes i serveis de la resta competidors en el mercat. Dins de les marques es troben associats una sèrie d’atributs que poden arribar a suposar un alt valor addicional. D’aquí, que sigui fonamental que se’ls doni una protecció adequada.

Per a això, la llei ofereix com a mecanisme de protecció: els registres de marques. El registre d’una marca atorga, d’una banda, la seva la titularitat exclusiva del seu ús i per un altre la possibilitat d’excloure a tercers de l’ús d’aquesta.

Existeixen determinats tipus de registres depenent de l’abast de protecció que es vulgui obtenir: Registre de Marca Nacional, Marca Europea o Internacional.

D’altra banda, les patents, permeten convertir les invencions en beneficis. L’obtenció de la patent es realitza a través del seu registre que atorga l’exclusiva titularitat i dret d’explotació.

Existeixen diferents tipus de patents: Patent Nacional, Patent Europea i Patent Internacional.

A Navas & Cusí considerem la protecció de marques i patents un factor fonamental i un mitjà d’inversió, mitjançant el qual podrem evitar, reduir i anticipar-nos a futures problemàtiques d’ús indegut i inapropiat de tercers. Per això oferim assessorament integro en tota mena de registres i defensa judicial adaptada a cada cas.

Navas & Cusí ofereix els següents serveis en matèria de propietat industrial:

Protecció de la Patent Nacional

Protecció de la Patent Europea

Protecció de la Patent Internacional (PCT)

Defensa judicial enfront de tercers

Protecció dels Models d’Utilitat

Protecció del Know-how

Protecció del disseny industrial, nacional i comunitari

Protecció de Marques de fàbrica o comerç, de serveis, col·lectives, de garanties o canviades de nom. Marques nacionals, comunitàries i internacionals. Noms comercials.

Due Diligence

Protecció del secret comercial

Transferència de Tecnologia

Protecció de Topografies de semiconductors

Defensa de la competència

Protecció de varietats vegetals comunitàries

Ineficàcia de llicències d’ús

Mediacions i arbitratges en l’organització mundial de la propietat intel·lectual

Defensa judicial

Navas & Cusí ofereix serveis d’assistència i direcció lletrada als titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial, i que desitgin exercir accions i procediments judicials davant organismes nacionals, europeus i internacionals per a sol·licitar el cessament de les activitats il·lícites davant infraccions de drets d’autor, i drets de propietat industrial, a més d’exigir una indemnització pels danys materials i morals causats per aquestes activitats.

D’igual manera, i dins d’aquests procediments, és possible sol·licitar l’adopció de mesures cautelars de cara a paralitzar amb caràcter urgent aquesta vulneració, mentre es resolgués el procediment judicial que s’hagués iniciat, i això amb la finalitat d’evitar majors perjudicis.