Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats experts en Protecció de Dades

Comptem amb un equip d’advocats experts en protecció de dades personals, realització de transferències internacionals de dades i assistència jurídica en el procediment sancionador.
Contacti'ns

Defensa davant procediments sancionador

L’entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD), així com de la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) comporta canvis significatius en matèria sancionadora.

Creació d’autoritats de control. Agència Espanyola de Protecció de dades.

Per a vetllar amb el compliment de la normativa, es creen les autoritats de control en cada Estat membre de la UE, en el cas d’Espanya: L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Es tracta d’entitats de dret públic encarregades, entre altres múltiples funcions, d’exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció de dades, així com de tractar les reclamacions interposades per interessats o organisme.

D’aquesta manera, enfront de qualsevol vulneració de la normativa de protecció de dades es reconeix el dret a acudir a l’autoritat de control.

Increment de sancions

L’incompliment de la normativa de protecció de dades contempla sancions i multes que poden arribar a quanties de fins a 20 milions d’euros o 4% del volum del negoci anterior.

Navas Cusí compta amb un equip d’advocats experts assessorar i assistir tant a empreses com a persones físiques en tot procediment sancionador en matèria de protecció de dades. Així ofereix els següents serveis:

 • Defensa i representació jurídica en totes les fases del procediment sancionador.
 • Assistència jurídica enfront de sancions per l’autoritat de control.
 • Contestació de requeriments.
 • Assessorament per a exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició.
 • Preparació i presentació de recursos.
 • Reclamació d’indemnització per vulneracions de tercers
 • Assistència jurídica en processos d’inspecció per l’autoritat de control (AEPD)

Transferències internacionals

En el món globalitzat en el qual ens trobem, cada vegada resulta mes freqüent els fluxos de dades a nivell internacional, tant és així que la normativa europea en matèria de protecció de dades (RGPD) inclou en el seu Títol V la regulació d’aquesta mena d’activitat, i establint un sistema complex de mecanismes per als tractaments transfronterers de dades.

La normativa europea configura les transferències internacionals com tot flux de dades personals des d’Europa fins a destinataris establerts fora de l’Espai Econòmic Europeu. De manera que, quan realitzem una compra per Internet, una comunicació de dades, una cessió o encarreguem un servei a una entitat o persona fora de la Unió Europea o que no pertanyin a Islàndia, Liechtenstein o Noruega, en aquests casos estem realitzant una transferència internacional de dades personals.

Per això, la legislació europea, amb l’objectiu de salvaguardar la privacitat i drets fonamentals de les persones, estableix uns límits legals, requisits que obligatori compliment, i diferents vies per a procedir a la realització de transferències internacionals de dades.

D’aquesta manera, per a garantir la realització de transferències amb el major grau de seguretat i complint la normativa europea, Navas & Cusí Advocats ofereix els següents serveis:

 • Assessorament sobre les vies de realització de transferències internacionals de dades.
 • Redacció d’informes per a la realització de transferències internacionals de dades.
 • Assessorament sobre transferències de dades amb països fora de la Unió Europea i sobre el panorama internacional.
 • Estipulació de clàusules contractuals.
 • Assessorament per a la realització de transferències amb garanties.
 • Sol·licituds d’autorització a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
 • Elaboració de normes corporatives vinculants (BCR)
 • Elaboració de clàusules de consentiment
 • Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per una autoritat de control i aprovades per la Comissió
 • Codis de conducta i compromisos vinculants
 • Defensa jurídica per vulneracions a la privacitat i als drets fonamentals derivades de la realització de transferències.