Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats experts en la protecció jurídica del programari

El programari s’ha convertit en uns dels principals actius de les empreses i de qualsevol negoci digital. És per això, que garantir la seva protecció enfront de tercers, resulta de gran importància per a qualsevol negoci.
Contacti'ns

Què s’entén per Programari?

En el nostre ordenament jurídic, el programari es troba equiparat al concepte de programa d’ordinador i es troba definit en la Llei de Propietat Intel·lectual, concretament en la seva art 96 com:

“tota seqüència d’instruccions o indicacions destinades a ser utilitzades, directament o indirectament, en un sistema informàtic per a realitzar una funció o una tasca o per a obtenir un resultat determinat, qualsevol que fos la seva forma d’expressió i fixació”

Propietat Intel·lectual

La Llei de Propietat Intel·lectual en la seva art 10.1 a) recull expressament que seran objecte de la propietat intel·lectual els programes d’ordinador. Per això, el programari és considerat com una obra de propietat intel·lectual, almenys des del punt de vista de l’ordenament jurídic europeu, i implica que al seu autor se li concedeixen els drets morals i patrimonials.

 • Drets morals: són aquells que li corresponen a l’autor pel mer fet de ser el seu creador (dret de paternitat, integritat, divulgació)
 • Drets patrimonials: són aquells que fan referència als drets d’explotació de l’obra. (dret de reproducció, dret de transformació, dret de publicació, dret de distribució, dret de comunicació pública)

En el marc dels nostres serveis, assessorem sobre la forma de protecció per la via dels drets d’autor: sobre l’abast dels drets, procés de registre, titularitat, termini de conservació, cessió dels drets d’explotació i defensa per violació dels drets.

Contracte de Escrow

El Contracte de Escrow consisteix en la formalització d’un acord entre les parts, el desenvolupador del programari i el client, pel qual accedeixen a dipositar una còpia del codi font a un tercer de confiança (Agent Escrow)

En el marc dels nostres serveis oferim assessorament en la manera de redacció de contractes de Escrow, redacció de models i clàusules adaptades a cada cas concret i defensa judicial en cas d’incompliment.

Secret empresarial

El secret empresarial com a via de protecció del programari consisteix en la formalització d’acords de confidencialitat entre les parts que tindran accés al codi font.

En el marc dels nostres serveis analitzem la possibilitat de protecció a través de la via de secret empresarial, l’estudi dels requisits, i el desenvolupament d’acords de confidencialitat amb les seves respectives clàusules.

Assessorament jurídic per a la protecció de programari

A Navas & Cusí orientem i assessorem en qüestions relatives a la protecció del programari en qualsevol part del procés: en la seva creació, desenvolupament, estudi de les vies de protecció i gestió de la seva comercialització; oferint un assessorament especifico i adaptat a cada projecte concret.

Així, Navas & Cusí ofereix els següents serveis:

 • Assessorament i protecció jurídica en el procés de creació i desenvolupament del programari.
 • Assessorament jurídic en el desenvolupament d’apps mòbils.
 • Elaboració de condicions generals en diferents models de Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS).
 • Protecció intel·lectual del programari. Registro Programari.
 • Dipòsit de codi font (Contracte de Escrow)
 • Secret empresarial.
 • Assessorament, elaboració i gestió de contractes de desenvolupament, llicències d’ús, manteniment, compravenda o distribució del programari.
 • Contractes Outsourcing.
 • Elaboració d’informes jurídics sobre la protecció de dades del programari.
 • Assessorament jurídic en sistemes IoT.
 • Defensa jurídica i assistència a tribunals enfront d’infraccions del programari.
 • Negociació amb proveïdors i clients.