Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret Fiscal Immobiliari

Des de Navas & Cusí, dins del nostre ampli ventall de serveis oferts als nostres clients, l’assessorem en matèria de Dret Fiscal Immobiliari.
Contacta'ns

A Espanya, el sector immobiliari continua sent un dels principals motors del país. Des de Navas & Cusí, tenim un gran expertise del sector en totes les nostres àrees de pràctica del dret, però especialment en la qual concerneixi al dret fiscal, a causa dels assumptes que portem.

En aquest sentit, el nostre departament de dret fiscal immobiliari té com a avantatge que els projecto i assumptes dels nostres clients es porten conjuntament entre el departament de fiscal i de dret immobiliari, la qual cosa ens permet tenir una visió mes àmplia i poder prestar un assessorament 360, així com que comptem amb professionals amb dilatada experiència en el sector.

Dins d’aquest sector, estem especialitzats dins del dret fiscal immobiliari en:

Assessorament en compravenda d’actius immobiliaris o participacions sobre societats amb fort component immobiliari i adquisició d’actius immobiliaris mitjançant criptomonedes

En aquesta subàrea, els nostres professionals del departament tributari faciliten al client la manera més òptima, des d’un punt de vista fiscal, d’adquirir o transmetre béns immobles o participacions de societats amb un alt component immobiliari, dins d’un grup familiar o a tercers, bé directament o bé mitjançant adquisició de participacions en societats amb actius immobiliaris. Aquest assessorament abasta impostos directes (IRPF i No residents, Impost de societats o Impost sobre el Patrimoni) tant del comprador com del venedor, impostos indirectes (IVA i Transmissions Patrimonials Oneroses) i tributs locals (Plusvàlua Municipal o IBI).

Igualment aconseguim arribar i aportar un gran valor afegit a aquelles transaccions realitzades amb criptomonedes per a l’adquisició d’immobles, ja que l’altre principal expertise del departament fiscal és la tecnologia blockchain, criptomonedes i NFTs.

Assessorament en matèria d’aportacions d’actius immobiliaris a societats en fase de constitució o d’augments de capital, tant en tributació directa com indirecta i impostos locals i municipals

És fonamental conèixer la normativa relativa a operacions de reestructuracions, entre les quals es troba l’aportació no dinerària (d’actius immobiliaris), ja que de cara a possibles aportacions d’un soci a una societat per a entrar en l’accionariat d’aquesta, un bon assessorament fiscal pot fer que no hagi de tributar en el moment d’aquesta aportació pel guany patrimonial que se li pugui posar de manifest en el seu IRPF o el benefici que pugui obtenir en la seva declaració de l’Impost de societats corresponent.

Litigació fiscal en tribunals econòmic administratius i contenciosos administratius, l’objecte litigiós dels quals siguin béns immobles

L’agència tributària perd 1 de cada 2 casos en els Tribunals, a causa de diversos factors com pot ser la mala praxi tant de la Inspecció dels Tributs com de l’advocat tributari al qual se li encomani l’assumpte.

A Navas & Cusí tenim advocats especialistes a litigar amb l’Administració Tributària en fase d’Inspecció com en Tribunals, que compten amb una àmplia experiència per a poder defensar els interessos del contribuent enfront de l’Administració en procediments tributaris sobre operacions immobiliàries.

Optimització fiscal de grups familiars el principal actiu dels quals consisteix en béns immobles

A Espanya se sotmet als contribuents a una alta càrrega fiscal, sobretot a grups familiars, que són els que, en gran part, sustenten l’economia del país. Això al costat de que els nostres especialistes han assessorat des de l’inici de la seva carrera professional a grups d’empreses familiars del sector immobiliari, faciliten un assessorament fiscal que permeti valorar totes les opcions fiscals donades pel legislador per a poder rebaixar la càrrega fiscal dels socis d’aquests grups familiars en el seu IRPF, en el seu Impost sobre el Patrimoni així com per a poder ordenar eficaçment el relleu generacional en grups d’empreses familiars amb fort component immobiliari.

Due diligences

Realitzem comprovacions fiscals per a evitar riscos en la compra d’actius immobiliaris o de participacions en companyies amb component immobiliari. En aquest sentit analitzem que aquests actius no tinguin càrregues fiscals pendents de liquidar, així com possibles riscos derivats d’aquests actius per un mal assessorament fiscal realitzat en exercicis no prescrits, que puguin generar possibles sancions a futur, després de l’adquisició d’aquests actius pel comprador o inversor.

Compra d’actius immobiliaris per no residents a Espanya

Ens encarreguem de realitzar tots els tramitis enfront de l’Administració Tributària per la compra d’actius immobiliaris per no residents a Espanya. Així mateix, realitzem estudis fiscals de com escometre aquesta inversió de la manera més òptima dins del marc legal fiscal existent per un no resident.

Som especialistes en