Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret contenciós administratiu

Advocats experts en dret administratiu, amb especialització en litigació, assessorament i prevenció com pel que fa a l’àrea de contractes del sector públic.
Contacti'ns

Advocats experts en dret contenciós administratiu

Què és el dret administratiu?

El dret administratiu és tot aquell en el qual participi un ens públic (l’administració pública o les seves organitzacions).

Els Jutjats i Tribunals de l’ordre contenciós-administratiu, la regulació del qual neix del Dret administratiu, tenen per objecte el control a la correcta actuació de l’Administració pública, amb ple sotmetiment a la llei i al dret.

Els actes que poden ser objecte de control per part d’aquesta jurisdicció poden anar des de la protecció jurisdiccional dels drets fonamentals, els contractes administratius (actes de preparació i adjudicació de concursos públics), els actes administratius de control o fiscalització, o la responsabilitat patrimonial de l’Estat. Pel que es faculta al Dret administratiu -en el seu vessant contenciós- a vetllar perquè l’Administració Pública exerceixi les seves funcions dins la Llei i les seves disposicions reglamentàries, i en cas que no siguin conformes a Dret i els seus actes puguin ser objecte de control judicial, es permeti al justiciable-ciutadà a denunciar-lo davant els Jutjats i Tribunals d’aquest ordre jurisdiccional.

Quins ens formen l’Administració Pública i estan subjectes a aquest control?

El Dret administratiu emana de les Administracions Públiques que estan divideixis en tres nivells; nivell Estatal, nivell autonòmic, i a nivell local. Així, els ens que formen l’Administració Pública i que estan subjectes al control judicial són:

  • L’Administració General de l’Estat
  • Administracions de les Comunitats Autònomes
  • Les Entitats que integren l’Administració Local
  • Les Entitats de dret públic dependents o estiguin vinculades a l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals.

Assessorament en Dret Administratiu de Navas & Cusí

En el despatx comptem amb un equip d’advocats experts en Dret administratiu que l’assessorarà respecte qualsevol dubte o procediment. Acompanyem a Administracions Públiques i empreses, fundacions i altres institucions del sector públic en la redacció i formalització dels plecs de clàusules administratives generals i particulars pels quals haurà de regir-se els diferents procediments de contractació en atenció a la modalitat de contracte.

Així mateix, també estem especialitzats en qualsevol mena de reclamació administrativa davant qualsevol ens públic, ja sigui reclamacions administratives o recursos del contenciós-administratiu.

El bufet presta assessorament entre altres, en les següents àrees de Dret administratiu i en el seu vessant contenciós-administratiu:

Recurs contenciós administratiu

Les resolucions que s’emeten pels tribunals contenciós-administratiu normalment resolen recursos i conflictes que es donen entre l’Administració i els ciutadans.

Són diversos els recursos contenciosos administratius que pot interposar qualsevol persona en defensa dels seus drets i interessos quan aquests hagin estat lesionats per l’actuació – o falta d’actuació- de l’Administració.

En cas de no estar d’acord amb la resolució, o si escau existeixi una limitació a un dret del ciutadà, es pot interposar recurs enfront de l’Administració, la qual cosa derivarà en un procediment contenciós-administratiu.

Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques o del personal

Aquí hem de destacar que pot derivar-se responsabilitat patrimonial tant per una infracció de caràcter intern (Estat espanyol) com a nivell de la Unió Europea si l’Estat membre espanyol ha deixat d’aplicar o transposar una norma comunitària, i això ha limitat o perjudicat els drets dels ciutadans. Els danys són infinits, però entre ells podem destacar aquells causats a les empreses per aplicació indeguda d’una normativa o un acte arbitrari que generi pèrdues econòmiques.

Ajudes i subvencions púbiques

Es presta un assessorament íntegre i sigui companyia al client, ja sigui persona física o jurídica, en matèria d’ajudes i subvencions públiques.

Es tramita qualsevol tipus d’expedient sancionador en qualsevol àmbit de l’Administració, tant en la seva fase administrativa com judicial.

Contractació pública

Es presta assessorament en licitacions públiques, reclamacions en matèria de classificació i adjudicació, expedients de resolució de contractes, reclamació de pagaments del preu, interessos de demora o indemnitzacions.

Som especialistes en Dret Contenciós Administratiu