Contacta con nosotros
Si prefiere contactar con nosotros de forma rápida y cómoda puede hacerlo directamente en nuestros teléfonos de contacto. Tenemos varias oficinas a su diposición:

Advocats especialistes en IRPH

En el despatx Navas & Cusí donem cobertura jurídica a tots els afectats per IRPH, per a la seva reclamació i recuperació dels diners perduts, l’assessorem personalment en els nostres despatxos de Barcelona, Madrid i València.
Contáctenos

Què es l’índex IRPH?

L’IRPH, o com hauria d’anomenar-se ‘els índexs IRPH’, són índexs de referència diferents als mes utilitats als préstecs hipotecaris, com són l’Euribor o el MIBOR. Les seves sigles IRPH, signifiquen “Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris”.

Podem dir que l’ IRPH (índex de referència de préstecs hipotecaris) és un dels indicadors que les diferents entitats financeres, les de crèdit i les antigues caixes d’ Estalvi han utilitzat per actualitzar el tipus de interès dels préstecs hipotecaris a tipus variable. Com era un índex oficial, el Banc de España era el responsable de publicar-lo mensualment.

També cal tenir en compte que són índexs respecte dels quals hi ha falta de transparència en el seu càlcul i que, a més a més podien ser manipulats per les entitats bancàries que els comercialitzen.

A continuació analitzarem què es l’IRPH, quins tipus hi ha, cóm puc saber si se m’aplica i cóm es pot obtenir la seva nul·litat.

¿L’IRPH es legal? ¿I manipulable?

De mitjana, el valor de l’IRPH es superior a l’EURIBOR i al MIBOR. Això és degut a la seva forma de confecció, doncs, l’IRPH, no és més que la mitjana dels préstecs hipotecaris incloent-hi el diferencial, i, la mitjana d’un element més un diferencial mai podrà ser inferior al referit element, en si mateix. Les entitats el comercialitzaven com un índex més estable y amb menys fluctuacions, como las pujades del EURIBOR, però no ometien que, per la seva configuració, tenia un cost més elevat que les seves alternatives.

Aquests índexs abusius tenen un cost més elevat que les seves alternatives, el que comporta que, els qui hi estan afectats, paguin, de mitjana, una quota hipotecaria mensual, superior en 300 euros (o més segons els casos), respecte d’aquells usuaris que tenen referenciats els seus préstecs a l’Euribor.

Aquesta situació ha provocat que moltes famílies no puguin assumir el pago d’aquest sobrecost, podent-se ésser considerat com un dels principals culpables de molts desnonaments en el nostre país.

Tipus d’IRPH

Podem distingir tres varietats d’ índexs IRPH:

  • IRPH-Caixes: aquest índex ja no és d’aplicació, doncs va ser anul·lat por una Ordre de transparència.
  • IRPH-Bancs: igual que l’IRPH-Caixes, actualment ja no està en funcionament, ja que també va ser anul·lat por l’Ordre de transparència.
  • IRPH-Entitats: és el únic que encara és vigent. Va ser establer com a substitutiu per als contractes referenciats a IRPH Caixes o IRPH Bancs, per no tenir un substitutiu previst.

L’any 2013, mitjançant Llei, van desaparèixer l’IRPH Caixes i l’IRPH Bancs, quedant actiu, únicament, l’IRPH conjunt d’entitats.

Cal tenir present que aquest índex es comercialitzava sense la transparència que requeria, i per volem informar als usuaris que existeix la possibilitat real de reclamar, amb èxit, la nul·litat de l’IRPH.

Cóm sé si tinc IRPH y de quin tipus? Què passa amb les hipoteques referenciades a IRPH?

En un primer lloc, cal saber si el préstec està referenciat a l’ índex IRPH i, en el seu cas, identificar de quin tipus és. Per a això, cal mirar els rebuts o l’escriptura del préstec hipotecari, que és on es detallarà de forma clara; de totes formes, un altre indici per a saber que se’ns ha estat aplicant aquest índex és que els interessos anessin variant fins a l’any 2013 i, llavors, quedés un tipus fix.

Com hem avançat, l’índex IRPH Caixes y Entitats es van deixar de publicar el mes d’octubre de 2013 i, a partir de llavors, la gran majoria d’entitats van optar per, en lloc de substituir-lo per l’Euribor, deixar “congelat” l’últim tipus que va es aplicar, passant a abonar el consumidor un tipus d’interès que oscil·la entre un 3,5% y un 4,5%, quan l’Euribor està fregant números negatius des de 2008.

Per això, en cas de tenir un IRPH entitats de crèdit o un IRPH caixes, haurà de valorar-se què ha succeït en cada cas, segons si l’entitat l’ha deixat a un tipus fix fins al seu venciment o si l’ha referenciat a un altre índex.

Com hem avançat, existeix la possibilitat real de reclamar, amb èxit, la nul·litat de l’IRPH, així com d’obtenir la devolució de les quantitats pagades durant la vigència del mateix.

Així ho ha declarat la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 3 de març de 2020, establint que els Estats membres estan obligats a examinar el caràcter comprensible de les clàusules IRPH i si, en el context en que es va celebrar el contracte, les entitats bancàries van complir amb totes les obligacions d’informació establertes per la normativa nacional.

Qui està afectat per l’IRPH?

És afectat qualsevol persona física o jurídica que hagués contractat un préstec referenciat al tipus IRPH, o bé que, per qualsevol causa posterior, hagués quedat, posteriorment, referenciat a aquest índex.

Els bancs, quan van comercialitzar aquests tipus d’hipoteques, van seleccionar amb precisió el perfil dels clients a qui els volien destinar: clients amb ingressos estables durant un llarg període de temps i amb cert nivell de poder adquisitiu.

Cóm es pot aconseguir la nul·litat de l’índex IRPH?

En una primera fase, es pot optar per un negociació y/o un requeriment extrajudicial a l’entitat financera i, si no prospera, s’haurà d’interposar una demanda judicial en reclamació de la nul·litat de la clàusula que imposa l’índex IRPH com a tipus de referència en del préstec hipotecari i la devolució de les quantitats pagades per raó d’aquest índex.

Cóm actua Navas & Cusí Advocats?

Per tot el que s’ha explicat, entenem que és imprescindible comptar amb assessorament expert i professional, que pugui dirigir al client cap a la solució òptima.

La nostra experiència de més de 35 anys, avalada per més de 700 sentències favorables, i la  consideració del Dret de la Unió Europea y la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com a fonamental en tota relació amb consumidors i usuaris, ens ha permès assessorar als nostres clients i aconseguir que recuperessin les quantitats pagades de més per raó de l’aplicació d’aquest índex.