Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret Fiscal i Tributari

Des de Navas & Cusí, dins del nostre ampli ventall de serveis oferts als nostres clients, l’assessorem en matèria de Dret Tributari i Fiscal.

Contacta'ns

El Dret Fiscal i Tributari s’ha de considerar una branca del Dret Financer, que al seu torn és una branca del Dret Públic. En essència tots dos drets busquen regular l’actuació de les Administracions Públiques pel que concerneix l’obtenció dels recursos necessaris per a dur a terme les activitats d’aquestes.

De manera específica el dret fiscal o tributari inclou les normes que regulen l’obtenció d’aquests recursos per part de les Administracions Territorials, essencialment la imposició tributària, tant a nivell estatal com autonòmic i local.

Advocats Fiscalistes: Assessorament en Dret Fiscal i Tributari

Des de Navas & Cusí, dins del nostre ampli ventall de serveis oferts als nostres clients, l’assessorament en matèria de Dret Fiscal i Tributari manté una importància significativa, en tant permet al despatx oferir un servei integral que abastaria des de l’àmbit jurídic, passant pel financer i el fiscal.

En l’àmbit Tributari-Fiscal el nostre equip desenvolupa línies de treball basades en tres eixos fonamentals:

 • Planificació fiscal des de l’inici de les operacions o activitats, per a poder plantejar les opcions més interessants que permetin reduir la càrrega tributària als nostres clients
 • Disseny i estudi sobre el compliment de les obligacions fiscals recurrents dels nostres clients
 • Sòlida defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Administració Tributària i els Tribunals Econòmic i Contenciosos Administratius.

La fiscalitat és difícil d’entendre si no es parteix d’una bona planificació fiscal des de l’inici de les operacions o activitats, ja que és en aquest moment quan es poden dissenyar les millors opcions per al client, preparant les millors alternatives per a reduir la càrrega tributària i per a adaptar-se a les constants modificacions normatives.

La normativa fiscal és una normativa que està en constant canvi. Així, per exemple, cada exercici incorpora canvis introduïts per les lleis anuals de pressupostos o d’acompanyament.

Des de Navas & Cusí busquem la millor estratègia per a cada client mirant de minimitzar el seu cost fiscal, tant d’empreses ja consolidades o per a aquelles que desitgen començar, així com amb especial incidència en aquells inversors que decideixen buscar oportunitats de negoci a Espanya, als quals el despatx els ofereix la possibilitat d’assessorar-los al llarg de tot el procés d’implantació, orientant-los sobre la millor manera de dur-lo a terme, ja sigui tramitant la creació de societats mercantils o l’acompanyament en els processos de negociació. Així mateix, oferim als nostres clients la defensa davant els Organismes Tributaris corresponents respecte als processos d’inspecció o reclamacions de les quals es derivin o es puguin derivar accions jurídiques, amb la finalitat de defensar els seus interessos, incloent la via contenciosa, en el seu cas.

Àrees de treball en Dret Fiscal

En aquest sentit el departament de Dret Fiscal i Tributari són especialistes en les següents àrees:

Fiscalitat de criptomonedes, NFTs i noves tecnologies

Donat el profund coneixement que té Navas i Cusí sobre el sector de les noves tecnologies, especialment la vinculada a la tecnologia Blockchain, des del departament de Dret Fiscal i Tributari assessorem els nostres clients en matèria de tributació directa (IRPF i IS) i indirecta (IVA o ITP) derivada de la venda de criptomonedes i NFT´s així com dels rendiments derivats d’aquests, produïts en el si d’una activitat econòmica professional o no.

Defensa del contribuent en Procediments Tributaris

L’Agència Tributària perd un de cada dos plets amb els contribuents. Per això i davant aquesta situació d’inseguretat jurídica provocada davant per l’Administració Tributària, Navas & Cusí posa a la disposició dels seus clients l’equip d’advocats especialitzats a litigar davant les diferents Administracions Tributàries nacionals sobre qualsevol mena d’impostos. En aquest sentit, els nostres professionals són experts en:

 • Preparació d’escrits davant la AEAT així com davant les Agències Tributàries autonòmiques.
 • Interposició de recursos i reclamacions davant els Tribunals Econòmics Administratius.
 • Interposició de recursos davant els Tribunals Contenciosos administratius.
 • Preparació i defensa del contribuent en procediments d’Inspecció, Gestió i Comprovació tributària.

Fiscalitat de l’Empresa Familiar i successions

Les societats considerades en termes fiscals, empresa familiar, permeten als seus titulars gaudir en l’Impost sobre Patrimoni, Impost sobre la Renda de les Persones i en l’Impost sobre Successions i Donacions d’uns beneficis fiscals molt rellevants, que poden ascendir a una no tributació del 95%. En aquest sentit, el treball del nostre equip de Dret Fiscal i Tributari pivota sobre els següents quatre grans blocs:

 • Estudi i planificació sobre l’emplenament dels requisits exigits per a:
  • poder considerar a la societat com a empresa familiar i,
  • poder acollir-se als beneficis de les participacions en empreses familiars.
 • Planificació fiscal sobre el relleu generacional dins de l’empresa familiar, mitjançant pactes successoris i figures atractives alternatives.
 • Reestructuracions de grups familiars.
 • Preparació de protocols familiars i altres figures jurídiques per a assegurar la continuïtat de l’empresa familiar després del relleu generacional o reorganització.

Fiscalitat general

 • Fiscalitat de la transmissió d’actius immobiliaris.
 • Resolució de consultes tributàries relatives al:
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents.
  • Impost de societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit.
  • Impost sobre Patrimoni.
  • Impost sobre Successions i Donacions.
  • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua municipal)
  • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Preparació i emplenament de declaracions tributàries anuals trimestrals i mensuals.

Fiscalitat internacional

Cobra gran importància la fiscalitat internacional en una economia altament globalitzada, on l’oportunitat de negoci pot sorgir en qualsevol país, la qual cosa requereix un elevat coneixement dels seus diferents sistemes tributaris, així com les repercussions de la repatriació de les inversions demanda un assessorament integral. La declaració de béns i drets (model 720) en l’exterior, amb una regulació cada vegada més exhaustiu, cobra una gran rellevància.

 • Assessorament i planificació d’inversions a Espanya i en l’exterior.
 • Fiscalitat dels diversos fluxos ( dividends, interessos, royalties, etc.).
 • Planificació de desinversions.
 • Suport a la internacionalització.
 • Aplicació de Convenis per a evitar la doble imposició.
 • Declaracions de No residents (Models 720, 210, 216, etc.).

Som especialistes en