Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Swaps o permutes financeres

Navas & Cusí, com a despatx jurídic especialista en dret bancari, té experiència àmplia i reconeguda en la defensa de persones afectades per contractes de swap.
contacta'ns

Assessorament i reclamació per a afectats per swaps

Navas & Cusí, com a despatx jurídic especialista en dret bancari, té experiència àmplia i reconeguda en la defensa de persones afectades per contractes de swap i en l'assessorament i defensa jurídica i legal per a recuperar els diners davant les principals entitats bancàries d'arreu d'Espanya, com Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, LiberBank, Banco Mare Nostrum, etc.

Sentències pioneres i innovadores en tot l’estat

El bufet ha iniciat més d’un centenar de procediments judicials per a la reclamació de contractes de swap, demanant l’anul·lació de les cobertures de tipus d’interès o swap com a conseqüència de la comercialització incorrecta per part de moltes entitats financeres en productes com stockpyme BBVA, clip Bankinter, swap Caixa, etcètera. En aquest sentit, s’han aconseguit sentències de swap molt rellevants per innovadores. És el cas, per exemple, de les primeres interlocutòries dictades en el país amb l’efecte de paralitzar contractes de cobertura de tipus o swap, o la primera resolució dictada a Espanya per la qual es declarava la nul·litat d’un contracte de swap.

Què és la swap?

Una permuta financera de tipus d’interès o swap és un contracte pel qual dos agents econòmics –mitjançant un possible intermediari– bescanvien entre ells fluxos d’interessos periòdicament i durant un temps preestablert. Els fluxos d’interessos es calculen basats en un mateix principal teòric acordat en l’operació (import nocional); es denominen en la mateixa divisa i s’obtenen a partir de diversos tipus de referència (tipus d’interès fix i variable). És un producte financer d’alt risc adreçat a inversors molt qualificats amb coneixement real de la situació de risc que el producte comporta. Per aquest motiu, la normativa comunitària ha establert una legislació més proteccionista i, per tant, les entitats que ofereixen serveis d’inversió han de proporcionar als clients una descripció general de la naturalesa i dels riscos dels instruments financers, tenint en compte la classificació del client com a minorista o com a professional. Les entitats bancàries d’aquest país van comercialitzar les swap de manera indiscriminada entre empreses i particulars, sense aportar la informació deguda per tal que el client consentís vàlidament.

Requisits per a comercialitzar-les correctament

  • Fase precontractual: l’entitat bancària ha de facilitar tota la informació necessària per tal que el client consenti de manera informada.
  • Informació clara, transparent i verídica
  • Fase contractual: en el moment de la subscripció, l’entitat bancària lliura al client per escrit el Contracte marc d’operacions financeres i el Contracte de cobertura de tipus d’interès.
  • Fase postcontractual: l’entitat bancària proporciona la informació deguda en relació amb l’evolució del producte contractat.
  • Compliment de la normativa comunitària MIFID (vigent des del novembre del 2007)
  • El client ha de tenir coneixements bancaris professionals pel que fa a les previsions de l’evolució del tipus d’interès, i també n’ha de tenir sobre l’evolució del mercat financer.

Som especialistes en