Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Assessorament i defensa davant de procediments de la CNMV

A Navas & Cusí Advocats, especialistes en Dret Financer i del mercat de valors, som experts en els procediments davant la CNMV.
Contáctenos

La comissió i les seves facultades

La Comissió Nacional del Mercat de Valors és l'encarregada de vetllar, en l'àmbit nacional, per la protecció dels inversors i ciutadans del territori espanyol enfront de les entitats d'inversió i els productes que aquest comercialitzen, així com que les entitats registrades i que operen en Espanya compleixin amb la normativa. També tenen encomanades una sèrie de tasques més extenses, com pot ser fer de registre, aplicació de limitacions en l'àmbit borsari, analitzar i sancionar els possibles abusos de mercat, etc.
En els últims anys hem pogut veure com el treball de la Comissió s’ha multiplicat degut les conegudes paradetes financeres. Crisis que han portat al regulador a limitar posicions en curt, en incompliments en les normes de Compliance dels proveïdors de serveis financers entre altres. També han redoblat els esforços en els casos d’abusos de mercat.

Quan el regulador (La Comissió Nacional del Mercat de Valors) es troba davant d’alguna de les actituds anteriorment mencionades, d’ofici o per denúncia, que incompleixin amb les normes remetré un requeriment al possible infractor, o podrà prèviament anunciar un “warming” en la web de la Comissió advertint que ha dit al proveïdor és una paradeta financera.

Advocats especialistes en procediments davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors

Si bé és cert, que en aquest tipus de procediment no és necessari comptar amb assessorament legal sí que és recomanable a fi d’evitar una possible sanció reduir-la o fins i tot evitar la reiteració de la mateixa en el futur per no tenir un programa de compliance adaptat a la normativa.

A Navas Cusí som advocats especialistes en procediments davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, havent gestionat tot tipus de procediment com els següents:

  • Interposició de warning a empreses educadores en Trading: Aquest és un cas comú en els últims anys, propiciat per la quantitat d’ingent de dades que es poden disposar al moment i els proveïdors de CFD. En els últims anys han sorgit moltes empreses que presten serveis d’educació de trading, el que de vegades pot ser una recomanació de compra valors, actuant fora de l’esfera de l’activitat docent.
  • Incompliment a l’hora de presentar els estats reservats anuals o estats IRE: Durant els dos primers mesos de l’any és obligatori que les empreses que prestin serveis d’inversió, confecció i entreguin a la Comissió un resum de la seva activitat a través dels coneguts estats reservats. En moltes ocasions això es deu pel desconeixement de la normativa i el fet que l’empresa prestadora no ha realitzat cap servei efectiu, encara que no sigui el cas, és obligatori complir amb el tràmit.
  • Abús de mercat u operar amb informació privilegiada: Altres situacions que estan patint un augment per la capacitat d’intercanvi d’informació actualment. En aquests casos podem trobar com a treballadors de les companyies o els membres del consell o familiars d’aquests, operen quan el tenen prohibit en tenir informació privilegiada. És molt recomanable disposar d’un advocat per reduir la possible sanció.
  • No notificar un fet rellevant en la presa d’una participació significativa: pot donar-se en les situacions on és realitzar la compravenda de les accions de forma privada. La norma és clara, i es requereix que de forma pràcticament immediata es notifiqui a la comissió; en el cas que no es faci, es necessita comptar amb l’assessorament expert per fer la complementació de la notificació i evitar la sanció.

Totes les anteriors són una petita llista de les actuacions que a Navas & Cusí hem fet davant la CNMV, incloent-hi elevació d’una queixa al regulador pels danys que causaven els productes financers concrets.

Per això, a Navas & Cusí disposem d’un equip expert en procediments davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que podran assessorar-lo en tot el que sigui necessari.