Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Titulitzacions hipotecàries

A Navas & Cusí Advocats t’informem sobre la Titulització Hipotecària. Què és? Com saber si la meva hipoteca està titulitzada? o Quins efectes té?
Contáctenos

Què és el fenomen de la titulització?

La titulització és el procediment en virtut del qual una cartera d‟actius, relativament homogènia, es transforma en uns títols o valors negociables, dins d‟un mercat organitzat.

Portat al terreny bancari, la titulització és l’eina que estan utilitzant des de fa alguns anys les entitats de crèdit per vendre i cedir als anomenats “fons voltor” paquets formats per centenars de préstecs hipotecaris.

En altres paraules, la titularitat i el dret de crèdit d’un préstec hipotecari canvia, passant a ser un tercer adquirent – en lloc del banc- el titular del dret de crèdit. Des d’aquest moment, i la majoria d’ocasions sense autorització ni notificació prèvia, el deutor hipotecari ha de respondre davant d’un tercer que no és l’entitat financera.

Com puc saber si la meva hipoteca està titulitzada?

La Comissió del Mercat de Valors, en un comunicat recent del 2015, va afirmar que per conèixer si un préstec està titulitzat, l’interessat haurà del deutor dirigir-se a l’entitat bancària (identificant-se com a titular del préstec) i sol·licitar aquesta informació. Però la realitat mostra que no sempre les entitats bancàries estan disposades a cooperar en aquest sentit, per la qual cosa la cerca esdevé molt més difícil.

A Navas & Cusí comptem amb una sèrie d’eines que ens permeten arribar a conèixer la titularitat actual d’un préstec hipotecari.

Quins efectes té que el meu préstec estigui titulitzat?

El préstec hipotecari, normalment, conté una clàusula en què se’l fa renunciar al deutor hipotecari a què sigui notificat en cas de cessió o venda del crèdit. Aquesta clàusula és, sens dubte, abusiva, i així mateix ha estat declarada per tribunals espanyoles.

De fet, la qüestió ha estat elevada fins al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per dos jutjats espanyols, de qui encara no tenim pronunciament, però s’espera que el Tribunal de Luxemburg reafirmi la no-adequació d’aquesta clàusula a la directiva 93/13 /CEE, cosa que resultaria en impugnacions de milers de préstecs hipotecaris.

Som especialistes en aquestes àrees de pràctica