Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Nulitat d'Avals

Coneix les possibles solucions que existeixen per aconseguir la nul·litat d’avals personals per advocats experts en dret bancari i financer.
contacta'ns

Què és un aval bancari i com se si sóc avalista?

Els préstecs hipotecaris solen incorporar el que es denomina “garantia hipotecària”.

Les garanties del préstec solen ser els immobles que s’adquireixen amb el préstec hipotecari. No obstant això, les entitats normalment no en tenen suficient, i per garantir la seva posició, sol·liciten al deutor principal que intervingui no només amb aquesta garantia sinó també amb tot el seu patrimoni; és a dir, la responsabilitat il·limitada que fixa l’article 1911 del Codi Civil espanyol.

Això significa que no només, en cas d’impagament, es poden quedar l’habitatge on residim, sinó també pot afectar a la resta de patrimoni que té el deutor principal: altres propietats, cotxe, nòmina, etc.

El titular del préstec, en un 99% dels casos, sol ser avalista personal del seu propi deute. No obstant això, per saber si sóc avalista del meu préstec hipotecari, simplement haig d’analitzar l’escriptura de préstec hipotecari, on s’inclou si el titular és deutor “sense perjudici de la garantia hipotecària” del préstec.

Doncs bé, en determinats casos, aquesta clàusula d’aval o fiançament del deutor principal pot declarar-se abusiva, si ha existit una sobre-garantia del préstec hipotecari.

Garantía o aval personal

Com s’ha indicat, en els préstecs també s’afegeix el que es denomina “garantia o aval personal”. És a dir, que en l’eventual cas que es deixés d’abonar el préstec hipotecari, l’entitat financera podria executar el préstec, quedar-se amb l’habitatge (“adjudicar-se la garantia”) i a més reclamar-se – en el pitjor dels casos- deute pendent al deutor, perseguint al deutor, per a tota la vida, pel deute d’un habitatge que ja no té.

Els fets anteriorment indicats, donades unes circumstàncies en concret, donarien lloc a apreciar la abusividad de la nul·litat d’aval per existir una sobre garantia en el préstec, condemnant per a tota la vida a l’exclusió social al deutor hipotecari, que serà perseguit per un deute que resulta abusiu i desproporcionat.

Quines possibles solucions existeixen per aconseguir la nul·litat d’avals personals?

Existeixen dos procediments que poden instar-se per aconseguir la nul·litat d’avals personals, depenent del cas concret.

Sense perjudici d’un prèvi anàlisi de cada cas, una primera opció, donada l’experiència que té Navas & Cusí en aquesta àrea, és presentar un procediment judicial de nul·litat de la clàusula d’aval o sobre-garantia.

El procediment en seu judicial més o menys triga 8-11 mesos, i si s’obté finalment una sentència favorable, la conseqüència és la nul·litat de la garantia personal del titular del préstec, quedant aquest alliberat de l’aval per a tota la vida.

Existeixen ja sentències en les quals es declara que, si l’entitat financera ha actuat amb abús de dret, mala fe i amb abús de la seva posició dominant, es pot decretar la nul·litat.

L’efecte d’una sentència favorable és la nul·litat de l’aval personal, i per tant el deutor personal deixa de respondre amb els seus béns presents i futurs pel deute pendent després de l’adjudicació del ben en garantia hipotecària.

En segon lloc, des de Navas & Cusí Advocats som partidaris de poder aplicar, en un primer lloc, la Llei de Segona Oportunitat.

Per a això, fan falta veure si concorren tots els requisits perquè li pugui ser aplicada al deutor hipotecari la Llei de Segona oportunitat. De ser aplicable, s’instaria un concurs de creditors de persona física, amb possibilitat d’exoneració de gran part del deute pendent.

Som especialistes en