Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dipòsits estructurats

Navas Cusí presenta reclamacions, ja sigui judicial o extrajudicial, en contra de la institucions financeres, en defensa dels seus clients.
contacta'ns

Qué són el diòsits estructurats?

Contra entitats bancàries com Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc. Els dipòsits estructurats són productes financers d’alta rendibilitat que s’han comercialitzat de forma massiva per les entitats financeres d’aquest país amb una rendibilitat a termini mitjà i llarg, però vinculats, de manera subjacent, a l’evolució d’un o més valors borsaris o a la cotització d’un grup d’accions o un altre índex.

El Reglament 1287/2006, de desenvolupament de la Directiva comunitària 2004/93, imposa a les entitats financeres l’elaboració d’un manual de conflicte d’interessos entre l’inversor i l’entitat, un requeriment que tot sovint s’ha desatès.

Les entitats tampoc no han advertit l’inversor que és un producte derivat subjecte a alta protecció per part de la Directiva de la Comunitat Europea, fins al punt que s’han donat situacions en què les entitats han ofert crèdit als inversors fixant al final del període del dipòsit un tipus de cotització que, quan és per sota, el client rep les accions a un preu molt inferior al de compra, la qual cosa comporta per al client grans pèrdues i l’obligació de retornar el crèdit al preu a què va comprar les accions.

També s’ha donat el cas que l’inversor, a causa de la infracció de les disposicions legals vigents en la matèria per part de les entitats, ha perdut la major part de l’import dels dipòsits. Quan hi ha hagut actuacions negligents en la comercialització dels dipòsits per part de les entitats financeres, Navas & Cusí inicia reclamacions, judicials o extrajudicials, en defensa dels clients.

Som especialistes en