Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Influencers i creadors de contingut

A Navas & Cusi som advocats experts en assessorament a influencers i creadors de contingut. L´experiència del nostre equip permetrà optimitzar tots els aspectes legals de la vida diària d´un creador de contingut o influencer.
Contáctenos

Advocats Experts en influencers i creadors de contingut

Davant l’auge de les xarxes socials, les companyies han aprofitat aquest avenç per promoure les vendes dels seus productes i serveis a través de persones que influeixen a la societat, bé sigui a Instagram o bé a YouTube.

El sector, encara que d’idea simple, comporta un complex sistema retributiu per als influencers i creadors de contingut quant als contractes i les formes de pagament acordades. Això fa que el ventall de possibilitats d’etiquetes fiscals de cada tipus de retribució faci que aquests influencers o creadors de contingut tinguin dificultats per emmarcar fiscalment les operacions. Això sumat que els serveis que aquests presten a les societats es poden entendre com a béns en espècie, i dins d’aquests béns en espècie hi ha categories molt diferents que necessiten un tractament diferent, fan que aquestes operacions puguin adquirir més dificultat.

Com a advocats experts en fiscalitat per a creadors de contingut i influencers, el nostre assessorament fiscal per a aquest sector es dóna sobre les principals problemàtiques que poden sorgir, assessorant gent que ve de tot tipus de plataformes, ja sigui Youtube, Instagram, Podcast, creadors de criptoactius , màrqueting d’afiliats, etc.

Classificació de rendes d’influencers i creadors de contingut a l’IRPF i Impost sobre Societats.

Gran part dels professionals d’aquest sector perceben algunes remuneracions pels seus serveis de manera no dinerària, és a dir, en espècie. Aquesta remuneració poden ser béns i serveis. És important tenir en compte que qualsevol tipus de remuneració, encara que sigui no dinerària, tindrà un impacte a la declaració de la renda de l’influencer o creador de contingut o de l’impost sobre societats de la companyia vehicular.

Per això és important poder conèixer els valors fiscals que tenen aquestes retribucions específiques i d’índole molt variada, per poder integrar-los correctament en les declaracions.

Evitar l’alta càrrega impositiva que es genera en un període de temps breu.

L’hype que experimenten els influencers i creadors de contingut quant als seus ingressos pot donar-se en un breu període de temps, atès que és fàcil adquirir una gran quantitat de followers a curt termini, la qual cosa pot afectar directament o indirectament a un augment sobrevingut de ingressos derivats de les pròpies xarxes socials o bé de companyies terceres per a les quals els influencers o creadors de contingut presten els seus serveis de promoció.

Això comporta les conseqüències d’una alta tributació en un curt període de temps en cas que no hi hagi un assessorament fiscal correcte des de l’inici d’aquest hype. Aquesta situació pot evitar-se comptant amb un correcte assessorament fiscal des de l’inici, ja que ens permetrà poder avaluar diferents opcions que permetin minorar la càrrega tributària, ja que l’assessorament sempre és més senzill poder executar-lo a present ia futur, i no quan ja han esdevingut els fets.

Optimització fiscal i avaluació dels possibles canvis de domicili dins del territori nacional.

La conseqüència immediata d’obtenir un alt volum d’ingressos comporta en anys futurs que els instagramers i creadors de contingut acumulin patrimoni, patrimoni que tindrà un tractament diferent segons comunitat autònoma on aquests resideixen, com per exemple passa a Catalunya i en altres comunitats on hi ha l’impost sobre patrimoni que grava la tinença de patrimoni.

Això significa que hi ha un ventall d’opcions sobre les diferents comunitats autònomes que no apliquen pràcticament aquest impost en tenir-los bonificats majoritàriament com passa per exemple a la Comunitat de Madrid. No obstant això, per poder optimitzar els recursos movent-nos de comunitat autònoma s’ha de ser conscient que això només es pot aconseguir amb temps, ja que un és resident en una comunitat autònoma si, generalment, hi és més de 183 dies i si té la família (en els termes de parella i fills) a aquesta comunitat autònoma.

Optimització fiscal i fiscalitat internacional

Altres vegades ens trobem que els clients requereixen un desplaçament internacional, ja sigui pel seu pagador o per la seva audiència. Cal ser conscients que aquest tipus de professionals no requereixen estar establerts en una ciutat o població concreta per al desenvolupament de la seva activitat professional, per la qual cosa s’obre la possibilitat de traslladar la residència a altres països, com passa amb Andorra o aquells que es viuran a llocs paradisíacs com Bali o es converteixen en nòmades digitals.

D’altra banda, cal conèixer els diferents convenis internacionals subscrits amb diferents països per evitar la doble imposició, atès que cada cop és més habitual que els professionals d’aquest sector signin acords promocionals o de màrqueting amb societats establertes fora del país, cosa que pot ser implicar que hi hagi l’obligació de pagar impostos al país estranger on resideixi la companyia pagadora, però també a Espanya per aquests mateixos ingressos. No obstant això, si es donés aquesta situació, hi ha mecanismes per evitar aquesta doble tributació, els quals som coneixedors i els podem aplicar.