Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

PRÉSTECS I LÍNIES ICO

Advocats experts en préstecs i línies ICO amb una dilatada experiència en tota mena d’assessorament.
Contáctenos

Advocats Experts en préstecs i línies ICO

Arran de les conseqüències derivades del Covid-19 a l’economia espanyola, el Govern va publicar el Reial decret llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19.

L’objecte d’aquesta norma era protegir i donar suport a l’àmbit productiu i social per reduir l’impacte un cop l’alarma sanitària finalitzés, per reprendre l’activitat amb normalitat. I sobretot que es proporcionessin mesures temporals per a les petites i mitjanes empreses, així com autònoms per mantenir la feina i reforçar la protecció dels treballadors afectats.

Per fer-ho, a través de la norma esmentada, s’establien les diverses mesures de garantia de liquiditat per suportar i motivar l’activitat econòmica a través de l’aprovació d’una línia d’avals per part de l’Estat mitjançant l’Institut de Crèdits Oficial (ICO), a fi de renovar els préstecs vigents o obtenir nou finançament a través d’entitats de crèdit.

Entre aquest paquet de mesures s’hi incloïen línies de crèdit i préstecs, els quals van ser atorgats per les entitats bancàries i avalats per l’Institut de Crèdits Oficial.

 

Acords governamentals

Tal com s’ha avançat, mitjançant entitats bancàries, es van concedir nombrosos crèdits i línies d’aval pels quals l’Estat a través de l’ICO avalaria l’operació. Això va quedar determinat pels convenis de col·laboració signats entre l’Institut i les entitats financeres.

Aquests crèdits i línies, avalats per l’ICO, garantirien préstecs i renovacions dels ja concedits a empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament provinents de pagament de factures, salaris, rendes, etc. Com es pot comprovar, era una possibilitat d’obtenir liquiditat a través de la garantia de l’Estat. Per contra, aquest paquet d’ajuts excloïa la reestructuració de préstecs o l’amortització anticipada de deutes preexistents.

D’altra banda, cal destacar que aquests avals proporcionats per l’Estat cobririen l’import principal del préstec excloent-ne els interessos ordinaris o de demora. No obstant això, a la pràctica les entitats bancàries no van comercialitzar els préstecs i línies de conformitat amb la transparència exigida.

Incorrecta comercialització per part de les entitats

Com s’ha esmentat, els acords van ser signats entre les entitats bancàries i l’ICO, per la qual cosa se n’excloïa aquells que sol·licitaven els préstecs i línies de crèdit. És a dir, les condicions signades als convenis no eren d’aplicació als consumidors, sinó que únicament afectava les parts signants.

No obstant això, a la pràctica això no va passar així, ja que les entitats es van beneficiar d’aquest conveni signat amb l’ICO per obtenir el nombre més gran de clients a les seves entitats. I la manera de captar-los era a través de la informació errònia que els proporcionava.

Els bancs transmetien que la concessió del préstec estaria avalada per l’ICO en un 80% i l’interessat o subscriptor només respondria del 20% en cas d’impagament. No obstant això, aquesta informació no era correcta, ja que aquest acord era el signat entre el banc i l’ICO, el qual no afectaria el client en cap cas. Tot i això, els bancs concedien préstecs i línies i els interessats els subscrivien sota la condició de subscriure un aval, el qual garantiria tota l’operació. Per això els bancs amb aquesta operació es protegien sobradament en cas d’impagament.

D’altra banda, els bancs comercialitzaven la subscripció d’aquests productes per reestructurar els préstecs o amortitzar anticipadament deutes preexistents.

Actualment moltes de les persones físiques i jurídiques que van contractar aquests préstecs estan embolicats en una impossibilitat per fer-hi front, i els bancs en vista d’això, estan reclamant els avals aportats pels mateixos.

Per tot això, és clar que, les entitats financeres no van comercialitzar correctament aquest tipus de productes a les pimes i autònoms afectats per la influència del Covid-19 a Espanya, i avui dia es troben amb més dificultats per respondre de les seves obligacions.

Reclamar préstecs i línies ICO

Pel que fa a la incorrecta comercialització per part dels bancs, i el conseqüent impagament dels préstecs i línies de crèdit, això és reclamable davant dels Tribunals. Com també es pot sol·licitar una modificació de les condicions del préstec a causa de les circumstàncies sobrevingudes.

D’una banda, cal fer referència a la clàusula Rebus sic stantibus, amb la qual es pretén modificar el contracte a causa d’un canvi de circumstàncies sobrevingut com ho és la guerra entre Rússia i Ucraïna, que està afectat a nombrosos negocis a Espanya.

Per això, per evitar que aquestes petites i mitjanes empreses acabin dissolent-se i es continuï amb la responsabilitat davant dels avalistes, els quals respondran dels béns presents i futurs, la solució serà modificar el contracte per tal d’adaptar-lo a una realitat social, econòmica i jurídica.

D’altra banda, a això convé afegir, que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador contra Banc Sabadell SA, Banc Santander SA, CaixaBank SA, i Bankia per la pràctica anticompetitiva o falsejament de la competència per actes deslleials en relació amb els ICOS.

Per això, una vegada resolgui la CNMC, aquesta resolució, en cas favorable, servirà d’aplicació per a la reclamació quant a la incorrecta comercialització d’aquest tipus de préstecs i línies, i es podrà sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis causats.