Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret Comunitari Financer

Al llarg de la darrera dècada, el nostre equip de professionals, altament qualificats i amb experiència en dret i economia, ha intervingut en nombrosos procediments, la majoria molt importants.
contacta'ns

Assessorament jurídic i econòmic en dret financer

El Departament de Dret comunitari financer ha adquirit prestigi com a un dels més eficients en l’especialitat. Al llarg de la darrera dècada, el nostre equip de professionals, altament qualificats i amb experiència en dret i economia, ha intervingut en nombrosos procediments, la majoria molt importants. És per això que a Navas & Cusí som capaços d’afrontar qualsevol qüestió d’interès rellevant dins el dret bancari:

Productes financers

Assessorament jurídic i econòmic, tant abans de la subscripció dels contractes financers, com després, en els casos en què hi hagi conflicte.

Dret d’informació

Assessorament sobre el dret a la informació que les entitats financeres han de facilitar, de garantir-ne el compliment i de les conseqüències de no haver-lo acomplert.

Clàusules contractuals

Assessorament sobre la inclusió de les clàusules contractuals més favorables en cada acord concret, i també sobre les clàusules que no es poden incloure perquè són abusives o ho poden esdevenir.

Assegurances i reassegurances

Anàlisi i avaluació de les condicions jurídiques i econòmiques en matèria de contractes d’assegurances i reassegurances, amb la finalitat d’obtenir la millor relació entre la cobertura que es vol i l’import de la prima que s’ha de pagar.

Titularització

Assessorament sobre l’anàlisi dels títols valors acceptats en mercats primaris i secundaris, i sobre els efectes de subscriure’n o adquirir-ne.

Supervisors

Proporcionem contactes i informació sobre els supervisors financers —Banc Central Europeu (BCE), Securities and Exchange Comission (SEC), supervisors centrals, entre d’altres— i sobre la manera més convenient de plantejar les operacions.

Som especialistes en