Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Inspeccions d'Hisenda i gestió tributària.

El nostre departament fiscal compta amb especialistes amb una gran trajectòria en la defensa del contribuent, ja sigui a nivell individual o empresarial, davant de procediments d’inspecció relatius tant a impostos nacionals com autonòmics.
Contáctenos

Defensa a Inspeccions d’Hisenda i altres procediments de gestió tributària.

La pressió fiscal augmenta, cosa que significa que la tasca de comprovació i inspecció de la Hisenda Pública també, cosa que fa que, juntament amb la rigorositat i inflexibilitat de l’administració, els procediments de comprovació i inspecció siguin un autèntic calvari en algunes ocasions, fins i tot en els supòsits en què el contribuent té la raó.

El nostre departament fiscal compta amb persones especialitzades en la defensa del contribuent davant de la Hisenda Pública en procediments de comprovació i Inspecció tant d’impostos nacionals com autonòmics; com són l’impost de la renda de les persones físiques, impost sobre societats, IVA, impost de successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni. Aquesta defensa s’ha realitzat tant per a companyies multinacionals líders del sector com per a persones físiques.

Hem de recalcar que, cada cop és més necessària una sòlida i excel·lent defensa del contribuent davant la Hisenda pública en inspeccions tributàries, pel fet que, si no es realitza correctament, fins i tot en aquells casos en què la realitat econòmica estigui a favor del contribuent , pot donar lloc a imposició de quantitats addicionals a pagar juntament amb sancions, recàrrecs o interessos de demora. Aquests imports, només podrien recuperar-se en els Tribunals, i molt a desgrat nostre, aquests procediments davant els tribunals es dilaten àmpliament en el temps, cosa que porta el contribuent a una espera innecessària en el temps amb l’inconvenient d’haver de tornar a contractar els serveis d´un advocat expert en la matèria.

Per això és fonamental comptar amb un advocat amb un alt coneixement, no només a l’impost que és objecte d’inspecció fiscal o de comprovació tributària, sinó també de la normativa específica i concreta que regula aquest tipus de procediments. Aquesta situació no es dóna en determinades ocasions amb els assessors de les gestories tradicionals ja que, si bé aquests fan una tasca fonamental quant a l’emplenament de models, no solen estar especialitzats en aquest tipus de procediments, inspeccions d’hisenda o de comprovació per part de la Hisenda Pública, cosa que fa caure els contribuents en una despesa encensada de temps i de diners en haver de contractar posteriorment un advocat per recórrer davant els tribunals.

Procediments despecialització

En aquest sentit, estem especialitzats en els següents procediments tributaris d’inspecció i gestió davant de la Hisenda Pública espanyola i autonòmica:

  • Procediments dinspecció. Inspeccions d’hisenda d’abast parcial o total.
  • Procediments de gestió. Comprovació de declaracions tributàries i de valors.

Som especialistes en Dret Fiscal i Tributari