Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Custòdia compartida i exclusiva: enfocament europeu

La Unió Europea reconeix dues formes principals de custòdia: compartida i exclusiva. Quan els pares es divorcien o se separen, poden optar per una custòdia compartida, on el menor viu alternativament amb ambdós progenitors o per una custòdia exclusiva, on el menor resideix principalment amb un dels pares, establint-se un règim de visites per a l’altre.

Responsabilitat parental en el context europeu

La responsabilitat parental engloba els drets i obligacions cap al menor i el seu patrimoni. Això inclou la cura del menor i l’administració dels seus béns. A la UE, s’aplica de manera uniforme a tots els menors, siguin fills de parelles matrimonials o extramatrimonials.

Determinació de la jurisdicció competent

Un aspecte clau en els casos de custòdia internacional és la determinació de la jurisdicció competent. Segons el Reglament (UE) 2019/1111, conegut com a Brussel·les II ter, la jurisdicció competent sol ser la del país on el menor resideix habitualment. Aquest reglament és essencial per evitar resolucions contradictòries en diferents països membres de la UE.

Reconeixement i execució de resolucions judicials

La UE facilita el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria de custòdia i responsabilitat parental en altres Estats membres. Això és crucial per mantenir la relació entre el menor i els seus pares, fins i tot quan residixen en diferents països de la UE.

La mediació com a eina resolutiva

Quan hi ha desacords, la mediació juga un paper essencial. A Navas & Cusi, promovem la mediació per assolir acords amistosos, sempre considerant l’interès superior del menor. La mediació ofereix a les famílies una alternativa més ràpida, econòmica i menys conflictiva que el litigi, permetent trobar solucions personalitzades que satisfacin les necessitats de tots els implicats.

Cooperació judicial i assistència legal

La cooperació entre autoritats judicials i l’assistència legal són fonamentals en casos de custòdia internacional. La UE promou la cooperació entre països membres per garantir l’intercanvi eficient d’informació i l’assistència legal necessària, assegurant que les decisions judicials s’apliquin de manera efectiva i es protegeixin els drets de tots els implicats, especialment els del menor.

Protecció dels drets del menor

La protecció dels drets del menor és una prioritat en tots els casos de custòdia internacional. La UE promou mesures que garanteixin l’interès superior del menor en totes les decisions judicials i administratives relacionades amb la custòdia i la responsabilitat parental. Això inclou garantir el dret del menor a mantenir relacions significatives amb ambdós pares i a ser escoltat en els procediments judicials, d’acord amb la seva edat i maduresa.

Conclusió

Per a aquells que enfronten reptes legals en contextos de custòdia transfronterera, és crucial comptar amb assessorament expert. A Navas & Cusi, amb seus principals a Barcelona, Madrid i Brussel·les, som advocats especialistes en dret comunitari i de la unió, preparats per guiar-los a través del complex panorama legal europeu. Ens comprometem a protegir els seus interessos i assegurar el benestar del menor en cada etapa del procés legal. Amb la nostra ajuda, podeu navegar aquests reptes amb confiança i eficàcia.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent