Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Resolució de Conflictes Internacionals: Judici Ordinari, Mediació i Arbitratge

Des de Navas & Cusí Advocats us oferim cobertura a Europa, Xina, Rússia, Marroc i estem tancant acords per sumar nous països a Europa, Àsia i Amèrica.
Contáctenos

El factor més important que cal determinar en els litigis mercantils internacionals és el país els tribunals del qual són competents per conèixer de la controvèrsia. A la legislació espanyola, els conflictes de jurisdiccions determinen sota quins criteris els tribunals espanyols poden ser competents per resoldre una disputa amb elements transfronterers. Hi ha una disposició general segons la qual els tribunals espanyols són competents quan el demandat té la residència a Espanya. A més, d’acord amb la legislació europea, i més específicament segons el REGLAMENT (UE) núm. 1215/2012, conegut com el Reglament de Brussel·les, que s’aplica directament a tots els països europeus, hi ha disposicions especials de competència, com per exemple la jurisdicció especial de larticle 7.1 (a), segons la qual una persona física o jurídica domiciliada en un Estat membre pot ser demandada en un altre Estat membre en matèria contractual davant els tribunals del lloc de compliment de lobligació de què es tracti. Això vol dir pràcticament que en cas de venda de mercaderies, per exemple, els tribunals competents, a banda del lloc on el demandat té el seu domicili, són també els tribunals on s’han de lliurar les mercaderies.

Tot i això, totes les estipulacions legals anteriors es descartaran quan les parts del contracte hagin triat específicament un “fòrum” competent en el contracte vigent entre elles, és a dir, les parts hagin inclòs directament en el contracte els tribunals que són competents per conèixer de qualsevol disputa o disputes específiques que sorgeixin del contracte, excloent-ne tots els altres tribunals. Això mateix s’aplica quan les parts han estipulat que, en cas de litigi, estan obligades a acudir a l’arbitratge, excloent-ne els tribunals nacionals.

L’arbitratge internacional és, de fet, la forma principal de solució de controvèrsies internacionals entre empreses de diferents nacionalitats, així com entre inversors estrangers i Estats. És un mitjà consensual, neutral, vinculant, privat i executable de solució de controvèrsies internacionals, que sol ser més ràpid i menys costós que els procediments judicials nacionals. De vegades s’anomena una forma híbrida de solució internacional de controvèrsies, ja que combina elements del dret civil i el procediment de “common law”, alhora que brinda a les parts l’oportunitat de dissenyar les normes processals en virtut de les quals es resoldrà la seva controvèrsia.

Sovint, les empreses inclouen acords d’arbitratge internacional als seus contractes comercials amb empreses ubicades en altres Estats, de manera que, si sorgeix una controvèrsia, estan obligades a arbitrar davant d’àrbitres neutrals en lloc d’entaular un litigi davant d’un tribunal estranger. Un fenomen relativament recent, l‟arbitratge entre inversors i Estats es refereix a procediments d‟arbitratge d‟inversors estrangers contra Estats sobre la base de tractats bilaterals o multilaterals d‟inversió, o lleis nacionals que atorguen consentiment al‟arbitratge.

 

Què oferim?

Els nostres advocats treballen regularment entre múltiples jurisdiccions europees i, per tant, han adquirit importants habilitats analítiques per als nostres clients en conflictes que involucren comerç transfronterer de béns i serveis, disputes de patents i marques, assumptes laborals, arbitratge, big data i disputes comercials complexes . Despleguem la nostra profunda experiència als tribunals per ajudar a resoldre problemes contractuals i altres assumptes en el comerç transfronterer i el compliment normatiu, alhora que brindem assessorament expert a la preparació no només dels documents de prova però també dels testimonis. Assistim a clients en sectors que van des de serveis financers fins a assegurances i construcció.

Més específicament, tenim un historial exitós i provat en els camps de resolució de disputes internacionals següents:

· Valors, comptabilitat i compliment normatiu

· Disputes de valoració, solvència i adquisició

· Investigacions forenses per a estafes de criptomonedes i blanqueig de capitals

· Propietat intel·lectual

· Disputes Comercials Internacionals

· Comptabilitat Forense i Serveis d’Assessoria

· Solucions mediambientals

· Serveis d’assegurances globals

· Ciberseguretat

· Dades i anàlisi

· Treball i Ocupació

· Solucions de construcció

· Anàlisi de peritatge judicial