Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Com es tributen els guanys per la compra i venda de NFT?


Els Senar Fungible Tokens, coneguts per les sigles NFT, s’estan convertint en una alternativa real i operativa perquè els emprenedors, artistes o creadors, puguin protegir i monetitzar les seves innovacions, obres o creacions.

Amb aquesta nova manera de protegir i al mateix temps monetitzar, el món de l’art i concretament el cripto-art, està experimentant un creixement espectacular. L’any 2021 ha marcat un punt d’inflexió amb operacions importants com la subhasta de l’obra “The First 5000 Days” de Mike Winkelman, més conegut com Beeple, per 69,3 milions d’euros; o la venda del primer tuit que Jack Dorsey, fundador de Twitter, teclejat el 21 de març de 2006, “Just setting up my twttr”per un valor de 2.5 milions de dòlars.

Aquest increment exponencial en les compres de NFT, dona lloc al fet que ens sorgeixin dubtes sobre la seva regulació i en concret sobre les implicacions legals en matèria de tributació.

Actualment no existeix una regulació específica que reguli la compra i venda de NFT, però això no vol dir que aquestes transaccions estiguin exemptes de tributació. Els NFT són actius digitals únics, que igual que un altre criptoactivo, han de tributar, ja que suposen un guany patrimonial.

Quins impostos es paguen per la venda de NFT?

Com qualsevol operació similar, la venda de NFT està gravada al pagament d’impostos i depenent de qui sigui el subjecte que realitza la venda, s’haurà de pagar un impost o un altre.

Quan el subjecte que realitza la venda sigui un empresari o professional que actuï dins de la seva activitat econòmica s’aplicarà, com a norma general, l’IVA. Per a la resta de vendes, excepte determinades excepcions, s’aplicarà l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP).

L’usuari que compri un NFT, serà el que haurà de pagar IVA o ITP.

D’altra banda, respecte al tipus de gravamen que s’ha d’aplicar, la llei distingeix: béns mobles, immobles i drets reals. Per a això s’haurà d’analitzar cada tipus de NFT per a determinar a quin categoria pertanyen.

Com tributar la venda de NFTs?

La primera pregunta que podem fer-nos és: cal incloure en l’IRPF la venda d’un NFT? La resposta és, sí. I la forma en la qual hauran de tributar dependrà de l’activitat del subjecte que realitzi la venda.

Si el subjecte que realitza la venda del NFT, és un professional i el seu negoci està relacionat amb la venda de NFT, en aquest cas els guanys obtinguts per la venda deriven del seu negoci i activitat professional, i per això, s’inclourà com a rendiments de la seva activitat econòmica.

No obstant això, quan el subjecte que realitzi la venda sigui un particular que no dedica la seva activitat professional al relacionat amb els NFT, en aquest cas es consideraria un guany patrimonial. Aquest tipus de tributació, depenent del capital, oscil·larà entre:

19% Si la base imposable aquesta entre 0 i 6000 euros
21% si la base imposable aquesta entre 6000 euros i 50.000 euros
23% si la base imposable està entre 50.000 euros i 200.000 euros
26% si la base imposable és major de 200.000 euros

A més, cal destacar que a partir de l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de prevenció i lluita contra el frau fiscal, existeix l’obligació de notificar a Hisenda per part del proveïdor o contribuent la titularitat del NFT, quan aquest superi el valor de 50.000 euros.

La notificació a Hisenda es realitzarà a través del model 720 de la Declaració Informativa sobre Béns i Drets a l’estranger.

Han de tributar els no residents a Espanya els guanys de la compra i venda de NFT?

L’Impost sobre la renda de persones no residents grava les rendes obtingudes en territori espanyol per persones no residents a Espanya, i relatives als guanys o pèrdues patrimonials, rendiments del treball, capital mobiliari i immobiliari i rendiments d’activitats econòmiques.

La venda de NFT genera un guany en valor de criptoactivos, i si es produeix una venda d’aquests a canvi d’euros es podria produir perdudes o guanys.

D’aquesta manera, els no residents hauran de tributar a Espanya quan el guany patrimonial de la venda del NFT s’obtingui a Espanya o quan el exchanger aquest situat en territori espanyol.
Assessorament Fiscal

És necessari per a qualsevol usuari que pretengui introduir-se en el món del Crypto Art conèixer tots els aspectes fiscals que giren entorn del mateix, per a així evitar possibles sancions que puguin derivar-se de les compra i venda de NFT.

A Navas Cusi Advocats som conscients de l’impacte dels NFT en la nostra societat i del valor que generen, i oferim mitjançant el nostre equip especialitzat en noves tecnologies un assessorament fiscal sobre la compra i venda de NFT d’acord amb la legalitat vigent.

 

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent