Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

La tinença de patrimoni, com ara participacions o accions en companyies, generalment tributen a l’impost sobre el patrimoni ia l’IRPF i impost sobre successions i donacions en cas que aquestes participacions siguin transmeses. L’impost sobre patrimoni i el de successions i donacions prenen una importància especial en aquells territoris on es tributen per aquestes donacions o successions de pares a fills i no compten amb importants reduccions i bonificacions, com pot ser el cas de Catalunya.

No obstant això, per facilitar el relleu generacional de les empreses familiars, la Llei de l’impost sobre successions i donacions estableix una reducció del 95% a la base imposable per a les transmissions per successió o donació de participacions en societats sota el compliment d’una sèrie de requisits. Aquesta reducció a la base imposable de l’impost sobre successions i donacions ve acompanyada d’un altre benefici important en l’impost sobre la renda de les persones físiques: la possibilitat que el guany o la pèrdua patrimonial obtingut pel donant quedi no subjecte a aquest impost.

Complir els requisits d’empresa familiar permetrà no tributar a l’impost sobre el patrimoni, impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre successions i donacions

Els requisits a complir perquè una societat sigui qualificada com a “empresa familiar” per poder beneficiar-se de l’exempció a l’impost sobre la renda de les persones físiques, a l’impost sobre successions i donacions ia l’impost sobre el patrimoni, són els següents :

  • Que no sigui una entitat patrimonial. Que són aquelles l’objecte principal de les quals sigui la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. Aquest requisit és especialment rellevant, ja que la normativa preveu diferents supòsits i escenaris. Sobretot en el cas de societats dedicades al negoci immobiliari. Depenent de les circumstàncies del cas, la societat es qualificarà o no com a patrimonial. Podent quedar exclosos dels avantatges fiscals del règim d’empresa familiar.
  • Que la participació del soci que pretén accedir a aquest benefici fiscal al capital de l’entitat sigui almenys del 5% individualment. O del 20% amb el cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau.
  • Que algun dels membres del grup familiar esmentat, en cas que les participacions es tinguin entre el grup familiar, exerceixi funcions de direcció a la societat i obtingui per elles la majoria dels seus rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

A més, per poder optar a tenir dret a aquesta exempció, la companyia ha de tenir almenys més del 50% del seu actiu i passiu afecte a una activitat econòmica.

Per poder tenir accés a l’exempció d’empresa familiar l’actiu i el passiu de la companyia ha d’estar afecte a activitat econòmica

El compliment d’aquests requisits permetrà considerar exemptes les accions o participacions de la societat a l’impost sobre el patrimoni, a l’impost sobre la renda de les persones físiques ia l’impost sobre successions i donacions. Així, en cas d’herència, els hereus gaudiran d’una reducció del 95% a la base imposable de l’impost de successions. No obstant això, en cas de donació de les accions o participacions a les futures generacions, aquesta no generaria impacte fiscal a l’IRPF del donant i es beneficiaria a l’Impost de Donacions de la reducció del 95% de la base per als donataris, sempre que es compleixin dos requisits addicionals:

  • Que el donant tingui 65 anys o més. Això no obstant, s’entendrà complert aquest requisit si, tenint menys de 65 anys, el donant estigui en situació d’incapacitat permanent, en grau d’absoluta o gran invalidesa.
  • Que, el donant deixi de realitzar funcions de direcció a la companyia o grup familiar. Això no obliga que hagi de transmetre la totalitat de les seves participacions o accions a la companyia.
  • Que el donant tingués dret a aplicar-se l’exempció d’empresa familiar al seu impost sobre el patrimoni.

A més, tant en cas d’herència com de donació, els hereus han de mantenir allò rebut durant un termini de 10 anys. Si bé actualment hi ha algunes comunitats autònomes on el termini són 5 anys en cas d’herència. Hauran de seguir complint els requisits del règim durant aquest temps. I sense que les seves decisions puguin orientar-se a minorar substancialment el valor del que s’ha adquirit en herència o donació.

Per no perdre l’exempció en donacions, els adquirents han de mantenir en el patrimoni les participacions del grup familiar entre 5 i 10 anys, en funció de la comunitat autònoma.

A Navas & Cusí som advocats experts en dret fiscal i tributari, especialment pel que fa a l’optimització fiscal de grups familiars ja que comptem amb més de 30 anys d’experiència.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent