Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Aquest article pretén donar una visió de les accions i remeis que poden emprendre els perjudicats en cas de trobar-se davant d’un incompliment de contracte, ja sigui un contracte bancari , un contracte laboral , un contracte de compravenda , que se sostenen sobre la denominada “responsabilitat contractual”.

Com-procedeix-un-incompliment-de-contracte-i-què-accions-prendre-per-exigir-el-compliment-Navas-&-Cusí-Abogados-Madrid

Què és un incompliment d¿un contracte?

Si bé, abans d’això, cal aturar-se en la definició de l’INCOMPLIMENT, i en concret, conèixer els caràcters que configuren l’incompliment de contracte pròpiament dit.

L’incompliment es pot definir com qualsevol errada d’execució o de correcta execució d’una obligació contractual , ja sigui aquesta manca en l’execució amb culpa o sense culpa d’una de les parts. Amb caràcter general, s’achaca l’incompliment al deutor i no al creditor, per la qual cosa cal anar al cas concret, valorant el contingut de l’obligació i que vindrà determinat al mateix contracte.

Amb vista a determinar si el deutor incorre en un incompliment, cal que el deutor pugui conèixer ex ante quin és l’interès del creditor, assumint el compromís d’obtenir aquest interès perseguit amb el contracte. La manca de determinació d‟aquest interès determina que només es pugui parlar d‟incompliment de contracte amb remissió a les exigències del mercat en virtut del tipus de contracte o prestació de què es tracti.

Accions per exigir el compliment d´un contracte

Davant l’incompliment del mateix, aquest és un dels riscos a què les parts se sotmeten quan duen a terme un negoci, com pot ser una compravenda.

Cal exigir de manera extrajudicial que una de les parts compleixi la seva part del contracte, però també, en cas que per aquesta via no s’arribi a la finalitat pretesa, les parts poden exigir el compliment per mediació o per mitjà d’un procediment judicial.

Exigir de manera extrajudicial el compliment del contracte

Es tracta d’una reclamació amistosa que permet a una de les parts exigir a l’altra el compliment de l’obligació que els uneix en virtut del que s’ha pactat al contracte.

Aquest tràmit es fa a través d’un burofax amb certificat de contingut i justificant de recepció, mitjançant el qual s’intenta resoldre les diferències per l’altra part abans de recórrer a la via judicial o mediació. L’enviament d’un burofax té importància respecte a un possible procediment judicial posterior servint aquest com a mitjà de prova de l’incompliment de la part requerida.

Aquest mitjà també pot servir com a notificació a l’altra part de la voluntat de finalitzar de manera anticipada el contracte si en un termini determinat no compleix la seva obligació.

La Mediació

En cas que la part que hagi incomplert amb el contracte, fes cas omís a les reclamacions efectuades, podem optar per aquesta figura, la mediació. Es tracta d’un tràmit voluntari, consistent que ambdues parts de mutu acord decideixen posar-se en mans d’un tercer, conegut com a mediador, i la tasca del qual serà acostar les parts sobre el compliment assolint-se un nou acord o pacte que els vinculi.

Per això, cal que la part que està incomplint amb les seves obligacions, reconegui l’incompliment, qüestió que no sol donar-se i per això cal prendre altres vies, és a dir, l’inici d’accions judicials que posin fi a l’incompliment contractual.

Presentar una demanda exigint el compliment del contracte

En cas que per cap dels mitjans descrits les parts hagin assolit cap acord, cal iniciar la via judicial que comença, de manera general, mitjançant la interposició d’una demanda mitjançant la qual exigim que es compleixi el contracte.

Ara bé, depenent del tipus de contracte davant del qual ens trobem, les conseqüències varien com analitzarem a continuació.

Tipus d’incompliment de contracte

Al fil de la definició d’ incompliment de contracte, aquest concepte és aplicable a tot tipus de contractes, no només a contractes de compravenda, tenint en comú per a tots ells que l’incompliment del contracte vindria a ser una manca d’execució de les obligacions contingudes, el no lliurament del que s’ha acordat, l’impagament , o fins i tot, pot determinar l’incompliment del contracte les actuacions dutes a terme en contra del contingut del contracte.

La no-execució del contracte, és a dir, quan no s’actua per complir les obligacions determina l’incompliment del contracte.

També, l’execució tardana de les obligacions contingudes al contracte, fins i tot les que es realitzen de manera anticipada, determinen igualment que s’estigui davant d’un incompliment de contracte.

L’incompliment de contracte també pot venir donat per un compliment defectuós de les obligacions contingudes, entrant en aquesta modalitat un ampli ventall de supòsits sobre aspectes quantitatius, qualitatius, de funcionalitat de la prestació,…el que s’anomena “manca de conformitat”.

Procediment de reclamació judicial d’un incompliment de contracte

Hi ha dos procediments de reclamació judicial que difereixen en la quantia que es reclama, o bé, en la matèria sobre la qual tracta el contracte.

  • D’una banda, es pot reclamar l’incompliment d’un contracte per un procediment de judici ordinari. Això és possible per a reclamacions que superin l’import de 6.000€, i per als casos previstos a la Llei d’Enjudiciament Civil, com poden ser les demandes en què es demani l’incompliment en relació amb les condicions generals de la contractació.
  • Pel cas que les reclamacions no superin l’import de 6.000€, hauríem d’iniciar un procediment de judici verbal. Però no només per la quantia es pot exigir el compliment d’un contracte, mitjançant aquest tipus de procediment es poden reclamar les quantitats degudes per raó d’un contracte d’arrendament.

 

Quins efectes té l‟incompliment d‟un contracte sobre les parts?

Quan ens trobem davant d’un incompliment per alguna de les parts, que resulti perjudicat per aquesta falta en el compliment del contracte, disposa d’una acció per ser indemnitzat pels danys que l’incompliment li hagin incorregut, mitjançant la presentació duna demanda. Però això no implica que calgui resoldre el contracte, encara que és una de les possibles conseqüències. I així, els danys i perjudicis que s’hagin d’indemnitzar resulten compatibles amb altres remeis que tendia la part que ha resultat perjudicada.

Què es pot fer en cas d‟incompliment de contracte?

En aquest sentit, cal reclamar tant el compliment del contracte com els danys accessoris a l’incompliment del contracte. També, es pot exigir la resolució del contracte, podent demanar conjuntament els danys moratoris , tal com preveu el conegut article 1.224 del Codi civil.

Resolució d’un contracte

De la mateixa manera, cal exigir els danys moratoris i els danys soferts per la pèrdua de la prestació que se li degui a la part que ha resultat perjudicada per aquest incompliment, sense que, de manera conjunta, s’exigeixi el compliment o la resolució del contracte.

Juntament amb això, l’avantprojecte de llei del Codi mercantil inclou la probabilitat del temor fundat d’incompliment i dóna la possibilitat de resoldre el contracte encara que encara no s’hagi produït l’incompliment del contracte. A més, s’inclouria un nou concepte “Incompliment essencial”, cosa que permet a la part que no compleix amb la seva part del contracte reparar el dany, sempre que l’esmena es produeixi en un termini raonable.

És possible demanar danys i perjudicis per incompliment contractual?

Sí que és possible reclamar danys i perjudicis per incompliment contractual. L’article 1.124 del Codi civil preveu davant l’incompliment de contracte, sol·licitar el compliment del contracte, o bé la seva resolució amb l’abonament de danys i perjudicis, juntament amb els interessos.

Conseqüències a l’incompliment d’un contracte laboral

Què passa amb els contractes que uneixen l’empresari amb els treballadors? En el cas de contractes laborals, l’incompliment podria esdevenir perquè l’empresa deixi de pagar el salari a un treballador, que l’empresari incorpori un treballador a la plantilla per mitjà d’un contracte en frau de llei…

Per a la resolució dels conflictes i situacions d’incompliment als contractes laborals, previ a l’inici d’accions judicials, empresari i treballador han d’anar necessàriament a un Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació davant del qual s’interposa papereta de conciliació.

En cas que no s’arribi a un acord en aquest procés de mediació, sí que caldria l’inici d’accions judicials davant dels jutjats socials.

Conseqüències a l’incompliment del contracte de reconeixement de deute

Amb vista a evitar que es generin despeses judicials, les parts solen redactar contractes o reconeixement de deute, en què s’incorporen clàusules en virtut de les quals es determinin les conseqüències de no complir alguna de les obligacions que derivin del contracte.

Es tractaria de clàusules penals , que poden consistir en la inclusió de quantitats econòmiques en concepte dels danys i perjudicis causats per no complir les obligacions.

Conseqüències a l’incompliment d’un contracte de compravenda

Hi ha una Proposta de Reglament Europeu de Compravenda pel qual la reparació dels danys opera de manera diferent segons el comprador sigui consumidor o comerciant , aspecte nou. Amb això, es pretén unificar el dret de compravenda dins de la Unió Europea.

Aquesta proposta recolliria els remeis que hem ressenyat, podent el consumidor optar per qualsevol d’ells, malgrat que després de la compravenda, hagués transcorregut diversos mesos, qüestió que en altres països veïns de la Unió Europea com França o Portugal ja es contempla.

A Navas & Cusí Advocats comptem amb un equip de professionals, advocats experts en Dret Civil , que davant l’incompliment en matèria de contractació, que podrà ajudar-lo i assessorar-lo de forma personalitzada i emprendre les accions legals en defensa dels seus interessos. Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o si ho preferiu podeu trucar-nos al 915 76 11 50 o al 93 487 97 11

 

> Saber més sobre els nostres serveis en Dret civil

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent