Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

La Propietat Intel·lectual abasta tota creació de l’intel·lecte humà, com són les creacions literàries, artístiques o científiques, expressades en qualsevol suport. Els drets de Propietat Intel·lectual atribueixen a l’autor la plena disposició de la seva obra i el dret exclusiu de la seva explotació.

No obstant això, a vegades el contingut dels drets de propietat intel·lectual es veuen vulnerats per conductes que pretenen obtenir un benefici econòmic en perjudici d’un tercer. Aquest tipus de conductes es castiguen i es troben tipificades com a delicte en el Codi Penal.

Els delictes contra la Propietat Intel·lectual es troben regulats en els articles 270 a 272 del Codi Penal, a més es troben estretament relacionats amb el que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual.

Tipus de delictes contra la propietat intelectual

Tipus Bàsic

El delicte contra la propietat intel·lectual consisteix en la reproducció, plagi, distribució o comunicació pública d’una obra, sense l’autorització dels corresponents titulars dels drets de propietat i amb l’ànim de perjudicar un tercer.

Aquest tipus de conducta es tipifica com la modalitat bàsica i es castiga amb una pena entre sis mesos i quatre anys de presó i multa de dotze a vint-i-quatre mesos. (Article 270.1 CP)

Delicte de Propietat intel·lectual en Internet

Internet ens ha ofert multitud d’oportunitats d’accés a continguts d’una manera senzilla, no obstant això, també ha produït un increment de vulneracions dels drets de propietat intel·lectual. Per tot això, es va incloure en el Codi Penal un punt específic per a castigar aquest tipus de conductes a través d’Internet, concretament l’Art. 270.2 CP.

En aquest article s’amplia la responsabilitat als prestadors de serveis de la societat de la informació que facilitin l’accés d’obres sense autorització del titular del dret de propietat, sempre que ho facin amb l’ànim d’obtenir un benefici econòmic. En concret a través de l’oferiment de llistats ordenats i classificats d’enllaços a les obres.

Delicte atenuat

Es regula en el punt 4 de l’article 270.4 del CP, i es refereix a tots aquells que de manera ambulant venen productes subjectes a propietat intel·lectual.

Quines mesures cautelars es poden adoptar?

Atès el cas concret, el jutge si observa indicis clars de la comissió d’un delicte podrà ordenar la retirada automàtica de les obres, o en el cas d’Internet, la interrupció de la prestació dels serveis que posen a disposició les obres protegides pels drets d’autor.

Responsabilitat civil

A més de la responsabilitat penal, el delicte de Propietat Intel·lectual també pot derivar en responsabilitat civil, i aquesta última consistirà en el cessament de l’activitat il·lícita i indemnització dels danys i perjudicis, regint-se pel que s’estableix en la Llei de Propietat Intel·lectual. (Article 271 CP)

A Navas Cusí Advocats oferim un assessorament legal i defensa judicial en matèria de propietat intel·lectual enfront de qualsevol vulneració dels drets de propietat intel·lectual.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent