Dret laboral

EL PRESENT BLOG DE DRET LABORAL TÉ COM A OBJECTIU DONAR A CONÈIXER LES NOVETATS TANT LEGISLATIVES COM JURISPRUDENCIALS ACOSTA EL PANORAMA LABORAL I ELS DRETS DELS TREBALLADORS A ESPANYA AIXÍ COM TAMBÉ A SEU EUROP. A NAVAS & CUSÍ COMPTEM AMB UN DEPARTAMENT ESPECIALITZAT D'ADVOCATS I ASSESSORS QUE ACOMPANYEN I DEFENSEN ELS INTERESSOS DELS SEUS CLIENTS EN L'AMBIENT LABORAL, OFERINT ASSESSORAMENT RESPECTE LES CONDICIONS LABORALS, CONTRACTES. Drets laborals dels treballadors El dret laboral és una peça clau en la gestió empresarial donat el complex sistema legislatiu i econòmic que manté la nostra estructura, on ens hem d'interrelacionar amb organitzacions internacionals, multinacionals i unificar també els criteris que deriven per mandat europeu per tal d'homogeneïtzar un dret fonamental com és el laboral. A Navas & Cusí, gràcies a la seva posició estratègica d'oficines a Madrid, Barcelona, Brussel·les i Marbella , acompanyem els nostres clients on vulguin establir una empresa o treballar per compte d'altri. A Espanya hi ha diversos tipus de contractes que uneixen una relació laboral entre un treballador i una empresa. Des d'aquest punt de vista, és important conèixer les condicions, els drets, els deures i les obligacions que comporta cadascun d'aquests tipus de contractes per saber així quin és el més adequat per a cada circumstància, atenent a més l'àmbit i l'àrea de treball. Lleis laborals a Espanya Un dels temes més candents avui dia és el contracte de durada determinada. Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP relativa al treball de durada determinada té com a objectiu aplicar i desenvolupar l'acord marc sobre el treball amb contracte de durada determinada subscrit i celebrat entre les organitzacions interprofessionals de caràcter general (UNICE, CEEP i CES) el data 18 de març de l'any 1999. Aquest Acord marc té com a objectiu millorar la qualitat del treball de durada determinada, i amb això, evitar els possibles abusos que es puguin donar respecte a la utilització de successius contractes o relacions laborals de durada determinada; tot això sota un mateix comú denominador: el principi de no discriminació . A nivell nacional, l'estat espanyol ha adoptat mitjançant diferents modalitats legislatives, l'anterior Directiva. Entre elles destaquem, per descomptat, l' Estatut dels Treballadors ; i amb això també els diferents estatuts marcs del personal de les diferents àrees o pràctiques (medicina, administratiu…). Ara bé , se'ns està aplicant la llei segons les exigències normatives de la Unió Europea? La realitat ens ha mostrat que són molts els abusos de què es valen tant empreses públiques com privades en seu laboral. N'és una prova l'usual frau de llei que cometen quan una persona està treballant en règim de contracte de durada determinada durant més de 5 anys, desenvolupant una tasca similar o idèntica a la d'un treballador amb contracte indefinit. I aquest assumpte és summament rellevant, ja que depenent del tipus de contracte que tinguis establert, tindràs uns drets o uns altres (indemnització, a mantenir el lloc de treball…). Des de Navas & Cusí oferim aquest bloc sobre el dret laboral a Espanya, a més de l'assessorament i defensa legal per reclamar les diferències i la discriminació que puguin haver-se originat en les condicions laborals i contractuals els col·lectius afectats per les darreres resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Articles sobre Dret laboral a Espanya
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.