Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

El següent article busca donar una visió de les accions i remeis que poden emprendre els perjudicats en cas de trobar-se davant un incompliment de contracte, ja sigui un contracte bancari, un contracte laboral, un contracte de compravenda, que se sostenen sobre la denominada “responsabilitat contractual”

Què és un incompliment d’un contracte?

Si bé, prèviament, es fa necessari detenir-se en la definició de l’INCOMPLIMENT, i en concret, conèixer els elements que configuren l’incompliment de contracte pròpiament dit.

L’incompliment pot definir-se com qualsevol error durant d’execució o de correcta execució d’una obligació contractual, ja sigui amb culpa o sense culpa d’una de les parts. Amb caràcter general, s’atribueix l’incompliment al deutor i no al creditor, per la qual cosa és necessari anar al cas concret, valorant el contingut de l’obligació que vindrà determinat en el propi contracte.

De cara a determinar si el deutor incorre en un incompliment, cal que el deutor pugui conèixer ex-ante quin és l’interès del creditor, assumint el compromís d’obtenir aquest interès perseguit amb el contracte. La falta d’aquest interès, determina que només es pugui parlar d’incompliment de contracte amb remissió a les exigències del mercat en virtut del tipus de contracte o prestació, el qual es tracti.

Accions per  exigir el compliment d’un contracte

Davant l’incompliment d’aquest, sent un dels riscos als quals les parts se sotmeten quan duen a terme un negoci, com pot ser una compravenda

Es possible exigir de manera extrajudicial el compliment de la obligació a una de les parts del contracte, però també, en cas que per aquesta via no s’aconsegueixi la fi pretesa, pot exigir-se el compliment mitjançant  mediació o procediment judicial.

La via extrajudicial, es tracta d’una reclamació amistosa que permet a una de les parts exigir a l’altra el compliment de l’obligació que els uneix en virtut del contingut del contracte.

Aquest tràmit es realitza a través d’un burofax amb certificat de contingut i justificant de recepció, a través del qual s’intenta resoldre les diferències amb l’altra part previ a recórrer a la via judicial, o mediació. L’enviament d’un burofax té la seva importància respecte a un possible procediment judicial posterior ja que pot servir  com a mitjà de prova de l’incompliment de la part requerida.

La Mediació

En el cas que la part que hagi incomplert amb el contracte, fes cas omís a les reclamacions efectuades, podem optar per aquesta figura, la mediació. Es tracta d’un tràmit voluntari, consistent en què les parts de mutu acord decideixen posar-se en mans d’un tercer, conegut com a mediador, objectiu el qual serà acostar a les parts sobre el compliment aconseguint-se amb això un nou acord o pacte que els vinculi.

Per a això, és necessari que la part que està incomplint amb les seves obligacions, reconegui l’incompliment, qüestió que no sol donar-se i per això és necessari prendre altres vies, com, l’inici d’accions judicials que posin fi a l’incompliment contractual.

Presentar una demanda exigint el compliment del contracte

En el cas de no arribar per cap dels mitjans descrits les parts no haguessin aconseguit acord, serà necessari iniciar la via judicial que comença, de manera general, mitjançant la interposició d’una demanda amb la qual exigim que es compleixi el contracte.

Ara bé, depenent del tipus de contracte que ens trobem, les conseqüències varien com analitzarem a continuació.

Tipus d’ incompliment de contracte

Aquest concepte és aplicable a tot tipus de contractes, no sols a contractes de compravenda, tenen en comú que l’incompliment del contracte vindria a ser una falta d’execució de les obligacions contingudes, el no lliurament dels acords, l’impagament, o fins i tot, les actuacions portades a terme en contra del contingut del contracte.

La no execució del contracte es refereix a quan no s’actua per a complir amb les obligacions determina l’incompliment.

L’execució tardana de les obligacions contingudes en el contracte, fins i tot les que es realitzen de manera anticipada, determinen igualment que s’estigui davant un possible incompliment ,també pot venir per un compliment defectuós de les obligacions contingudes, entrant en aquesta modalitat existeixen una amplia  varietat de supòsits sobre aspectes quantitatius, qualitatius, de funcionalitat de la prestació entre altres costes, la qual cosa es denomina “falta de conformitat”.

Procediment de reclamació judicial d’un incompliment de contracte

Existeixen dos procediments de reclamació judicial que es diferencien segons la quantia que es reclama, o bé, en la matèria sobre la qual tracta el contracte.

  • D’una banda, tenim el procediment de judici ordinari, és per reclamacions que superin l’import de 6.000€, i per als casos previstos en la Llei d’Enjudiciament Civil, com per exemple, l’incompliment en relació a les condicions generals de la contractació.
  • D’altre banda, trobem procediment de judici verbal, és per reclamacions que no superin l’import de 6.000€. Però no només per la quantia pot exigir-se el compliment d’un contracte, sinó que també es possible reclamar les quantitats degudes en raó d’un contracte d’arrendament.

Quins efectes té l’incompliment d’un contracte sobre les parts?

Quan ens trobem davant un incompliment qui resulti perjudicat disposa d’una acció per a ser indemnitzat pels danys que el incompliment li hagin suposat, mitjançant la presentació d’una demanda. Però això no implica que es tingui perquè resoldre el contracte encara que sigui una de les possibles conseqüències. Els danys i perjudicis sorgits del incompliment resulten compatibles amb altres remeis que tendia la part que ha resultat perjudicada.

Què es pot fer en cas d’incompliment de contracte?

En aquest sentit, es necessari reclamar tant el compliment del contracte, com els danys accessoris a l’incompliment del contracte. També, pot exigir-se la resolució del contracte, demanant conjuntament els danys moratoris, tal com preveu el conegut article 1.224 del Codi Civil.

Resolució del  contracte

D’igual manera, s’han de demanar els danys moratoris i els danys soferts per la pèrdua de la prestació que se li degui a la part perjudicada per aquest incompliment, sense que, de manera conjunta s’exigeixi el compliment o la resolució del contracte.

Paral·lelament,  l’avantprojecte de Llei del Codi Mercantil inclou la probabilitat del temor fundat d’incompliment, donant la possibilitat de resoldre el contracte encara no s’hagi produït l’incompliment del contracte. A més, s’inclouria un nou concepte “Incompliment essencial”, la qual cosa permet a la part que no compleix amb la seva part del contracte reparar el mal, sempre que l’esmena es produeixi en un termini raonable.

Danys i perjudicis per incompliment contractual

Sí que és possible reclamar danys i perjudicis per incompliment contractual. L’article 1.124 del Codi Civil preveu davant l’incompliment de contracte, sol·licitar el compliment, o bé, la seva resolució amb l’abonament de danys i perjudicis, amb els interessos

Incompliment d’un contracte laboral

Què succeeix amb els contractes que uneixen a l’empresari amb els seus treballadors?

En el cas de contractes laborals, l’incompliment podria esdevenir perquè l’empresa deixi de pagar el salari a un treballador, que l’empresari incorpori a un treballador en la plantilla per mitjà d’un contracte en frau de Llei, entre d’altres.

Per a la resolució dels conflictes i situacions d’incompliment en els contractes laborals, prèviament, empresari i treballador han d’acudir necessàriament a un Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació davant el qual s’interposa papereta de conciliació.

En cas que no s’aconsegueixi un acord en aquest procés de mediació, sí que seria necessari l’inici d’accions judicials davant els jutjats socials.

Incompliment del contracte de reconeixement de deute

De cara a evitar que es generin despeses judicials, les parts redacten contractes o reconeixement de deute, en el quals incorporen clàusules on es determinen les conseqüències de no complir amb alguna de les obligacions que derivin del contracte.

Es tractaria de clàusules penal – en altres paraules sancions- que poden consistir en la inclusió de quantitats econòmiques en concepte dels danys i perjudicis causats per no complir amb les obligacions.

Incompliment d’un contracte de compravenda

Existeix un aspecte nou en la Proposta de Reglament Europeu de Compravenda on la reparació dels danys opera de manera diferent segons el comprador sigui consumidor o comerciant, . Amb això, es pretén unificar el dret de compravenda dins de la Unió Europea.

Aquesta proposta, recolliria els remeis que hem ressenyat, podent el consumidor optar per qualsevol d’ells, malgrat que després de la compravenda, hagués transcorregut diversos mesos, qüestió que en altres països veïns de la Unió Europea com França o Portugal ja es contempla.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent