Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Els comptes bancaris són la columna vertebral del sistema financer, ja que permeten al client executar una quantitat il·limitada d’operacions i transaccions. No obstant això, pot succeir que el banc decideixi bloquejar el teu compte, la qual cosa significa que quedaran en suspens tots els productes i serveis que porta associats, és a dir, mentre el compte estigui bloquejat no es podrà ni disposar dels diners que conté ni operar amb ell.

El Banc d’Espanya entén que les mesures que impliquin restriccions dels drets dels clients, com és el cas del bloqueig dels comptes de pagament, han d’estar no només justificades, sinó també notificades als clients tan aviat com sigui possible, amb l’objectiu que no els produeixin perjudicis innecessaris.

De manera general, les entitats poden procedir al bloqueig d’un compte bancari bé mitjançant prèvia autorització judicial, o bé per la concurrència d’una causa degudament justificada, circumstàncies que, en qualsevol cas, hauran de ser acreditades i advertides al titular amb caràcter previ.

Guia sobre el bloqueig de comptes bancaris: Causes, conseqüències i recursos legals

El Reial Decret-llei 19/2017, de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions, en el seu article 6 estableix els pressupostos pels quals les entitats de crèdit poden resoldre unilateralment el contracte de compte de pagament bàsic:

  • S’hagi utilitzat deliberadament el compte per a fins il·lícits.
  • No s’hagi realitzat cap operació durant més de 24 mesos consecutius.
  • S’hagi facilitat informació incorrecta, quan s’hagi facilitat la informació correcta, no hauria tingut dret a aquest compte.
  • El client no resideixi legalment a la Unió Europea.
  • El client hagi obert posteriorment a Espanya un compte que li permeti fer ús dels serveis associats als comptes de pagament.
  • No s’hagi aportat la documentació o informació necessària per complir amb la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

En aquest sentit, l’article 7 estableix que, quan l’entitat resolgui el contracte de pagament per alguna de les raons exposades, haurà de notificar al client aquesta circumstància per escrit, justificadament i en el termini d’almenys dos mesos abans de l’efectiva resolució, quan es tracti de persones físiques. De la mateixa manera, i si ens trobem en el supòsit d’una PYME, l’article 1 de la Llei 5/2015 de 27 d’abril, de foment de la finançament empresarial disposa que quan l’entitat tingui intenció de no prorrogar o extingir el flux de finançament que vinguin concedint aquest termini de notificació serà de tres mesos.

No obstant això, es puntualitza que, quan es procedeixi al bloqueig del compte amb la finalitat de donar compliment a la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, aquesta es podrà fer sense prèvia justificació i de manera immediata.

Això últim ha permès a les entitats bancàries al bloqueig de comptes bancaris sense prèvia justificació ni avís, quan tenen una mínima sospita d’això, però sense haver recavat la informació o documentació necessària per assegurar-se de la seva decisió, tot i que el Banc d’Espanya explica que “la normativa de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme exigeix als bancs sol·licitar la documentació que consideri necessària per identificació i seguiment del titular del compte i de les seves operacions, per la qual cosa si el titular no atén a la seva sol·licitud, el bloqueig del compte es considera justificat”.

No obstant això, el Departament de Conducta del Banc d’Espanya, ve reiterant en les seves resolucions que no és competent per pronunciar-se sobre l’adequació de les mesures adoptades per les entitats bancàries quan es tracta del compliment de la normativa de blanqueig de capitals, no podent per tant jutjar si havia de ser advertit prèviament a l’interessat.

És per això per la qual, quan es consideri que el bloqueig del compte realitzat per l’entitat bancària s’ha realitzat de manera indeguda, es podran dur a terme una sèrie d’accions extrajudicials i judicials.

Així, en primer lloc, es pot i s’ha de presentar una reclamació pels danys i perjudicis ocasionats davant el Departament de Defensor del client de l’entitat. En cas de no obtenir resposta en un termini de dos mesos, o de no ser aquesta favorable, es podrà optar per reclamar al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya.

De la mateixa manera, es pot presentar una demanda judicial sol·licitant aquesta indemnització pels danys i perjudicis ocasionats pel bloqueig del compte bancari sense la deguda diligència i en el seu cas, indegut.

A aquest respecte resulta interessant destacar la Sentència n.º 480/2012 dictada pel Tribunal Suprem en data 18 de juliol que estableix que “un exercici de la facultat resolutòria d’una forma sorprenent o inopinada, sense un marge de reacció en forma d’un prudencial preavís, pot ser valorat com un exercici abusiu de dret, o constitutiva de conducta deslleial incursa en la mala fe en l’exercici dels drets, que si bé no obsta a l’extinció del vincle, sí ha de donar lloc a una indemnització quan ocasioni danys i perjudicis”.

En definitiva, si bé les parts tenen la facultat de desvincular-se unilateralment dels contractes de duració indefinida, aquesta situació haurà de fer-se conforme a les exigències de la normativa vigent, és a dir, notificada amb l’antelació suficient i de manera justificada, amb l’objectiu de no trobar-nos davant un exercici abusiu de dret per part de l’entitat financera.

Si t’enfrontes a problemes relacionats amb el bloqueig del teu compte bancari i busques assessorament legal especialitzat, no dubtis en recórrer a Navas&Cusí. El nostre equip d‘advocats especialitzats en Dret Bancari està preparat per oferir-te l’orientació i el suport necessaris per resoldre la teva situació de manera efectiva. Amb oficines tant a Madrid com a Barcelona, entenem la complexitat d’aquests casos i treballem durament per protegir els teus drets i interessos.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent