Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Què és una clàusula arbitral?

 Cridem clàusula arbitral a la que determina la submissió d’alguna qüestió a arbitratge, ja sigui “arbitratge de dret”, que és aquell que ha de resoldre per un o diversos àrbitres aplicant el dret vigent; o “arbitratge d’equitat”, que és aquell que ha de resoldre per un o diversos àrbitres aplicant criteris objectius i justos, segons el seu lleial saber o entendre, però la resolució no es basa en normes jurídiques.

Per tant, vist l’anterior, podem afirmar que la clàusula arbitral és bàsica, especialment si el que es pretén per les parts que van a dur a terme un contracte, és acordar, amb caràcter previ a l’aparició d’un conflicte, que totes o algunes de les qüestions que es deriven de l’contracte, i que puguin donar lloc a un conflicte, se sotmetin a arbitratge, de manera que aquestes qüestions ja no seran resoltes per un jutge professional, sinó per un o diversos experts (els àrbitres).

Redacció d´una clàusula arbitral?

De l’anterior, cal tenir en compte que la correcta redacció d’aquesta clàusula ha de ser essencial perquè, quan sorgeixi el conflicte, la qüestió sigui sotmesa a arbitratge i exclosa de ser sotmesa a el coneixement dels jutjats i tribunals.

Aquesta clàusula arbitral està regulada, bàsicament, en l’article 9 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge (LA), dins de l’apartat “conveni arbitral”.

Sempre que es vagi a signar un contracte, deu demanar assessorament a un despatx d’advocats especialitzat, i més encara si es vol incloure clàusules que, com veurem més endavant, poden restringir o minvar els drets de consumidor.

Òbviament el concepte de conveni arbitral és més ampli, ja que pot adoptar la forma de clàusula incorporada a un contracte (clàusula arbitral) o d’acord independent o conveni separat.

Respecte de la clàusula de submissió d’una qüestió controvertida a arbitratge prevista en les clàusules de el contracte, la dificultat deriva de la correcta redacció de la mateixa. Així, l’article 9 de la Llei Arbitral exigeix, en primer lloc, que la clàusula consti per escrit. A més, l’esmentada clàusula ha d’expressar la voluntat inequívoca de les parts, és a dir, que han tingut coneixement i consenten la inclusió de la mateixa, així com el fet de sotmetre totes o només algunes de les controvèrsies que hagin sorgit, o puguin sorgir, respecte d’una determinada relació jurídica derivada del contracte, a arbitratge d’una manera clara, senzilla i transparent.

Òbviament, si la clàusula arbitral forma part d’un contracte d’adhesió, és a dir, de clàusules redactades per una de les parts únicament, sense el consentiment o aprovació de l’altra, la validesa d’aquesta clàusula i la seva interpretació es regeixen pel que disposa les normes aplicables a aquest tipus de contracte. Així, si es tracta d’una clàusula predisposada i no negociada en un contracte dirigit a consumidors, aquesta clàusula pot ser nul·la si la submissió a arbitratge no ho és a un “Cort d’Arbitratge de Consum”, ja que pot suposar un desequilibri de drets en perjudici del consumidor, especialment si en el procediment arbitral no garanteix l’eficàcia dels seus drets especials com a consumidor.

Clàusula arbitral sense consentiment

En aquests casos, aquesta clàusula pot ser declarada abusiva i, per tant, nul·la, i s’ha de tenir per no posada, el que determinaria que la qüestió hauria de ser sotmesa a la jurisdicció ordinara, és a dir, als jutjats de primera instància, o una cort arbitral de consum, però no a un arbitratge diferent a el “arbitratge de consum”.

No obstant això, en moltes ocasions ens trobem amb una clàusula de submissió d’una o diverses qüestions a arbitratge que els juristes anomenem “patològica” perquè no permet saber quin tipus d’arbitratge se sol·licita, ni sobre que matèries oa què concreta Cort o servei arbitral hi ha d’acudir.

Motiu pel qual, s’ha d’acudir a l’assessorament expert, per a la redacció d’aquest tipus de clàusules, ja que una mala redacció o l’omissió d’aspectes singulars que la clàusula no detall amb claredat poden tenir com a resultat la impossibilitat de sotmetre la qüestió a arbitratge com a conseqüència d’una “clàusula arbitral patològica”.

Navas & Cusí és un despatx expert en mediacions comercials internacionals, on té un elevadíssim índex d’èxit en les mediacions que ha dirigit. I també, en aquest context de comerç internacional, pot realitzar una funció arbitral, per resoldre qüestions en arbitratge de dret, que es vulgui sotmetre a algun dels especialistes en arbitratge dels que té el nostre despatx.

I, per descomptat, també prestem els nostres serveis d’assistència lletrada, assessorament i defensa tècnica a les parts, demandant demandada, en complexos processos d’arbitratge internacional, com pot ser davant la Cambra de Comerç Internacional a París, davant l’Organització Mundial de Propietat Intel·lectual a la cort arbitral de Nova York.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent