Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Els-drets-de-la-viuda-al-Codi-Civil-Català:-la-quarta-vidual-Navas-&-Cusí-Advocats-especialistes-en-Dret-d'herencies-i-successions

Com és àmpliament conegut, les comunitats autònomes tenen competència en regular les disposicions relatives al dret de successions. Per això, a Catalunya tenim la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, una norma que regula i detalla la forma de successió i tot allò relacionat amb el dret d’herències. Entre les diferents institucions regulades trobem la figura de l’hereu (molt important i obligatòria en successions a Catalunya), que serà qui s’encarregarà -normalment- de repartir l’herència i pagar les legítimes; o també el que anomenem la “quarta vidual“, que són els drets del cònjuge o parella estable de la persona premorta.La llei regula aquesta institució en els articles 452-1 i següents de l’esmentada llei catalana, i ha patit grans canvis si tenim en compte la legislació anterior, ja que ara la quarta vidual ja no només s’atribueix al cònjuge vidu, sinó també al membre supervivent d’una unió estable de parella.

Què és el dret a la quarta vidual i qui pot gaudir?

Doncs bé, segons la normativa, el cònjuge vidu o la parella estable que no tingui recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats, té dret a obtenir en la successió, del cònjuge “premort” la quantitat que sigui necessària per atendre les seves necessitats, amb un límit de la quarta part de l’actiu hereditari líquid.

Hi ha una excepció, que ve regulada en l’art 446-2 del Codi Civil Català en matèria de successions, i que detalla que el cònjuge vidu no té dret a succeir sense testament, al causant si en el moment de l’obertura de la successió estava separat legalment, o de fet, o si estava pendent d’una demanda de nul·litat matrimonial.

Com es computa la quarta vidual?

Per poder fer el càlcul de l’anomenada quarta vidual, hem de partir del valor dels béns de l’actiu hereditari líquid en el moment de la defunció del causant, descomptant només el valor dels béns de l’herència atribuïts al cònjuge vidu o convivent en parella, supervivent . A aquestes quantitats restants haurà d’afegir el valor dels béns donats o alienats pel causant, però sense incloure les donacions al vidu.

Qui ha de pagar la quarta vidual i com?

El dret a obtenir quarta vidual es constitueix com un dret d’acció personal contra els hereus del causant al cònjuge vidu o al convivent en parella estable. L’hereu o les persones amb plenes facultats per fer el pagament – segons la herència- podrà realitzar el pagament en diners o de béns de l’herència, seguint-se les mateixes regles que el pagament de la llegítima als fills.

Extinció de la quarta vidual

El dret a reclamar l’anomenada quarta vidual s’extingeix per renúncia expressa realitzada després de la mort del causant, per matrimoni o convivència estable amb una altra persona, després de la morta del causant i abans d’haver-ho exercici, per mort del cònjuge vidu, o per supressió o privació de la potestat per causa que li sigui imputable.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent