Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Què és la figura del Marmessor?

Per parlar de la figura de l’Marmessor hem de tenir clar que estem tractant un assumpte d’herències i successions, ja que aquesta figura jurídica es situa dins el dret hereditari. Així llavors, el Marmessor és una persona generalment de confiança designada (de forma particular o de forma genèrica) en un testament, i serà l’encarregada de fer complir l’última voluntat de la víctima. En defecte d’aquesta figura, seran els hereus els encarregats de vetllar pel compliment de les últimes voluntats de l’causant.

Aquest càrrec està regulat en el Codi Civil, i l’únic requisit que estableix la llei, pel que fa a la capacitat i legitimació de l’Marmessor, és que tingui capacitat per poder obligar-se. Dit d’una altra manera, no poden ser Marmessor els menors d’edat o persones amb falta de capacitat.

Característiques

El càrrec de marmessor és un càrrec voluntari. Això implica que pot rebutjar-se en favor dels hereus, sempre que s’al·legui una causa justa davant notari o davant el lletrat. Si no al·legar justa causa, en cas de haver-se-deixat testament al dit marmessor, aquest seria inhàbil per succeir, excepte en cas de legítima.

No es necessita acceptació expressa per ostentar el càrrec de marmessor, aquest accedeix al seu càrrec si no s’oposa en el termini de 6 dies des que tingués coneixement del seu nomenament, o des que el causant hagués mort si aquest ja el coneixia.

Es tracta d’un càrrec de caràcter personalíssim, això vol dir que, el marmessor no pot delegar les seves funcions sense autorització expressa de l’testador. No obstant, si el testador així ho disposés, podrà nomenar un o diversos que podran ser mancomunats o solidaris.

Addicionalment, indicar que el marmessor té l’obligació d’exercir el seu càrrec fins al ple compliment de les seves responsabilitats. Així el mateix càrrec podrà extingir-se en cas de mort, d’impossibilitat, renúncia o remoció, que serà apreciada per l’autoritat judicial competent.

Funcions i classes de Marmessor

Com hem avançat, la funció principal de l’Marmessor és la de fer complir l’última voluntat de la víctima.

Entre les seves funcions més específiques podem anomenar les següents:

  1. Disposar i abonar en pagament dels sufragis i despeses de l’funeral d’testador.
  2. Abonar en metàl·lic els llegats, amb acord dels hereus.
  3. Vigilar l’execució d’allò ordenat en el testament i sostenir, és just, la validesa en judici i fora d’ell.
  4. Conservar i custodiar els béns de l’cabal hereditari.

Quant als tipus de marmessoria, ens trobem amb dues classes. La primera, segons la crida, podent ser simultanis (solidari o mancomunat) o successius en el càrrec (un marmessor executa el testament en substitució de l’altre). I la segona, universals o particulars, i ha d’executar globalment el testament o de forma específica degudament indicat pel testador en el testament.

Obligacions de l’Marmessor

Quan ha passat el període de vigència de l’càrrec de l’Marmessor, aquest ha de reunir comptes amb els hereus: és a dir, explicar-li com ha gestionat i dut a terme les seves tasques com Marmessor.

Hi ha una disposició particular que es regula en l’art. 907 de el Codi Civil i que estableix que, en cas que la tasca de l’Marmessor sigui la d’dóna als béns d’una herència una inversió o distribució que el testador ha disposat, els comptes les ha de retre el Marmessor davant el jutge.

Termini

El marmessor, si el testador no ha fixat termini, ha de complir el seu encàrrec en el termini d’un any des de la seva acceptació, o des que s’acabin els litigis que es promoguin sobre la validesa o nul·litat de l’testament o d’alguna de les seves disposicions.

  • El testador pot ampliar el termini legal de forma expressa si no hagués satisfet les tasques del seu càrrec. Si no ho hagués assenyalat, s’entendrà prorrogat el termini per un any.
  • Si, transcorreguda aquesta pròrroga, no s’hagués complert la voluntat de testador, el jutge, notari o lletrat de l’Administració de Justícia pot concedir una altra pròrroga pel temps que fos necessari, ateses les circumstàncies de el cas.
  • Els hereus i legataris podran, de comú acord, prorrogar el termini de la marmessoria pel temps que calgui; però, si l’acord fos només per majoria, la pròrroga no podrà excedir d’un any.

Avantatges de tenir un Marmessor

En realitat, el que es busca amb la inclusió d’aquesta figura és poder minimitzar els possibles conflictes entre hereus i legitimaris. Per tant, s’intenta així minimitzar les possibilitats de conflicte que pot acabar en seu judicial.

Una altra de les característiques essencials és la celeritat i la garantia de compliment d’allò acordat, ja que quan hi ha una persona designada específicament per fer una tasca com aquesta mena, relatiu a administrar béns d’una herència i repartir-los, els tràmits s’agilitzen i hi ha menys problemes.

Retribució de l’Marmessor

La marmessoria és un càrrec essencialment de caràcter gratuït. No obstant això, en el cas que el testador disposi una altra cosa, el marmessor sense perjudici del seu dret a cobrar el que li correspongui pels treballs inherents al seu càrrec, podrà ser beneficiari d’una retribució en el cas que l’herència estigués distribuïda en llegats. No obstant això, l’excés del que es pugui considerar habitual, serà considerat llegat, i no formarà part de la retribució d’aquest.

No obstant això, el Codi Civil de Catalunya, estableix una retribució diferent de la que acabem d’esmentar. Concretament, aquesta llei, el que ve a dir és que, en el cas que el mort no estipulés prèviament la retribució de la figura de l’marmessor o aquest s’exerceix el càrrec de forma gratuïta, als marmessors universals de la massa activa líquida hereditària els correspondrà el 5% de la valor d’aquesta, i als marmessors particulars els quals siguin comptadors partidors (aquells que el testador va triar i va deixar per escrit en el testament o aquells que es triïn per estar els hereus en desacord amb la partició), els correspondrà el 2% de la valor d’aquesta massa activa o dels béns objecte de la partició. Ara, si s’exerceix de forma professional el càrrec de marmessor, la retribució d’aquest s’imputarà a l’esmentat percentatge.

En el cas de concórrer diversos comptadors partidors o marmessors, la retribució d’aquests es repartirà de forma equitativa entre els quals exercissin el càrrec.

Així mateix, aquesta llei continua indicant que, es excepcionará de la retribució dels marmessors, els llegats o les disposicions que s’hagin estipulat per al marmessor. Sense perjudici que el mort hagués disposat una altra cosa. En la mateixa línia, si una persona propera o de confiança a el mort, acceptés tenir la figura de marmessor i aquest ja hagués percebut el que per hereu li correspongués, aquest no serà retribuït per haver exercit la funció de marmessor.

A Navas & Cusí com advocats especialistes en dret d’herències i successions, podem solventar qualsevol dubte o qüestió que se li produeixi en matèria sobre el certificat d’últimes voluntats. Pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant el formulari de contacte o trucant al 915 76 11 50.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent