Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Són moltes les empreses i particulars que han vist com el seu patrimoni era insuficient per a fer front a tots els seus deutes. És per això, per la qual cosa el legislador espanyol va dissenyar un procediment judicial a través del qual els deutors poguessin pagar als seus creditors d’una forma ordenada. Aquest procediment és el concurs de creditors i consta de les següents fases.

Fase comuna

El concurs de creditors s’inicia sempre a instàncies de part, i pot ser considerat voluntari –quan la iniciativa és del propi deutor- o necessari –quan el sol·licita algun dels seus creditors o alguna de les persones a les quals Llei concursal així ho permet (per exemple, els mediadors concursals). La sol·licitud encapçalarà la secció primera del concurs i haurà de fer-se davant el Jutge del mercantil del territori en què el deutor tingui el centre dels seus interessos principals.

El Jutge examinarà la sol·licitud i si entén que està completa i que està acredités la insolvència del deutor, dictarà un acte declarant el concurs de creditors. En cas contrari, l’acte serà desestimatori, però podrà recórrer-se en reposició. Declarat el concurs, el jutge ordenarà la formació de la secció segona, en la qual tindrà lloc el nomenament de l’administrador concursal, que comprendrà tot el relatiu als administradors concursals: les condicions per al seu nomenament, les incapacitats, incompatibilitats i prohibicions, la seva acceptació, funcions i deures. L’administrador concursal, després d’analitzar totes les dades i circumstàncies del deutor emetrà un informe sobre aquells dades i circumstàncies que poguessin ser rellevants per a la tramitació del concurs. S’obre així la secció tercera, en la qual tindrà lloc la determinació i valoració de la massa activa del concurs, és a dir, els béns i drets integrats en el patrimoni del deutor a la data de declaració del concurs i els que adquireixi fins a la seva conclusió. I, a continuació, s’inicia la secció quarta, en la qual es determina la massa passiva, és a dir, els crèdits que existeixen contra el deutor i es classifiquen en crèdits amb privilegis especials, generals, ordinaris i subordinats.

Fase de conveni (secció cinquena)

Finalitzada la fase comuna, el deutor i els creditors podran presentar, davant el Secretari Judicial, proposta de conveni. Qualsevol proposta haurà de contenir proposicions de quitació o espera i podrà contenir, a més, proposicions alterativas o addicionals per a tots o alguns dels creditors (amb excepció dels públics) o propostes d’alienació d’algun bé. Posteriorment, es convocarà Junta de creditors perquè aquests puguin votar la proposta que considerin més favorable. L’acta de la junta serà elevada al Jutge, perquè, si escau, aprovi el conveni acceptat.

Fase de liquidació

La fase de liquidació pot obrir-se en qualsevol moment del concurs, a instàncies del deutor, però també, entre altres casos, si no es presenten propostes de conveni o cap d’elles és aprovada. Aquesta fase suposa la venda de tots els béns del deutor, per a pagar el màxim de deute possible (seguint l’ordre establert legalment). Durant aquesta fase el deutor perdrà les seves facultats d’administració, disposició i gestió, que passaran a l’administrador concursal.

Fase de qualificació (secció sisena)

Finalment, el Jutge, sentit l’administrador concursal i el Ministeri Fiscal, dictarà sentència en la qual qualifiqui el concurs com a fortuït o com a culpable, entenent-se culpable quan el deutor hagués generat o agreujat si situació d’insolvència, per actuar de manera dolosa o amb culpa greu. Des de Navas & Cusí, com a advocats especialistes en Dret mercantil i concursal, podem assessorar-lo en qualsevol qüestió relativa als concursos de creditors. Pot contactar amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte o si ho prefereix pot telefonar-nos al 915 76 11 50 o al 93 487 97 11.  

> Informeu-vos sobre els nostres advocats per concurs de creditors

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent