Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Què és el conflicte societari

El conflicte societari és aquella situació on un grup de dos o més socis/accionistes d’una societat s’enfronten arran de diferències i discrepàncies sobre algun aspecte fora de les normes de convivència que són els Estatuts Socials i la llei de Societats de Capital.

En definitiva, quan els interessos individuals o privats dels socis comprometen l’interès social de la societat.

Tipus de conflictes societaris

Conflicte econòmic

És probablement el conflicte més usual, tracta de temes com a repartiment de dividends, despeses, o qualsevol altre de tipus monetari.

Conflicte de poder

És aquell que gira al voltant de la presa de decisions dels assumptes de la societat. Passa en aquelles situacions on els socis es troben en igualtat de condicions i no se n’ha definit ni especificat el rol. Pretenen que les opinions tinguin més força que les d’altres socis.

Conflicte de visió de futur

Es centra en els plans d’expansió, en inversions, intencions, etc.

Conflicte familiar

És més típic de les empreses petites, on el control de l’empresa es troba en familiars.

Manifestacions

Els conflictes societaris poden sorgir per diferents raons, tot dependrà sempre de la mida de la societat i el nombre d’accionistes/socis que tinguin, no obstant hi ha tres formes molt usuals en què es manifesten aquesta classe de conflictes: Abús de majoria, abús de minoria o conflictes d’interessos en l’actuació de l’administrador o dels socis

L’Abús de majoria és aquella on els socis/accionistes amb més pes a la societat imposen el seu criteri i interessos en la votació d’acords davant dels accionistes minoritaris. Solen utilitzar-ne la propietat.

Abús de la minoria és la situació on els socis/accionistes amb menor pes a la societat utilitzen els propis recursos que li ofereix la llei per protegir els minoristes, a favor d’una manera injusta i desproporcionada.

Conflicte dinteressos. La majoria de vegades l’administrador i els socis tenen interessos contraposats. El conflicte el trobem si alguns d‟aquests interessos és privat o en contra del bé comú de la societat.

Solucions

Hi ha infinitat de solucions per evitar o solucionar aquesta mena de conflictes preservant la integritat i l’interès social. El que és important és aconseguir preveles amb temps perquè, així, les eines que hagin incorporat la societat puguin funcionar plenament.

Pactes parasocials

Són aquells acords entre socis que regulen les relacions legals, internes, societàries fora dels estatuts socials. Això pactes són eficaços entre els socis signants pel que és recomanable que ho subscriguin com més millor. Seran oposables sempre que respectin els estatuts socials, escriptures i la llei.

Com a exemples trobem: pactes de relació regulen les relacions entre socis, pactes d’atribució assigna atorguen drets i avantatges a la societat, pactes d’organització tracten sobre l’estructura, el funcionament, el sistema de votacions.

No tenen la necessitat de ser registrats.

Pacte socials amb eficàcies a tercers

Són pactes socials incloses als Estatuts Socials. Busquen que siguin eficaços tercers de manera que impliqui tots els membres de la societat. Regulen situacions com a procediments d’admissió de socis, drets especials de socis o de la societat o el règim jurídic de la societat als òrgans socials.

Resolució de conflictes extrajudicials

Arribat el cas que no s’hagués pogut evitar el conflicte. Una possibilitat és anar a una via extrajudicial, en comptes dels Tribunals ordinària. Permetria amb això, un estalvi de temps, diners per això aconseguiríem protegir abans de res l’interès social de l’empresa i el seu funcionament.

Com a experts en la resolució de conflictes societaris experts en la resolució de conflictes societaris des de Navas Cusí oferim assistència legal i lletrada a la direcció de qualsevol procediment en matèria de dret societari.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent