Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Reclamació per danys i perjudicis per incompliment contractual

A Navas & Cusí oferim un servei únic en reclamació de danys i perjudicis per incompliment contractual. Informi’s sobre el procés que duem a terme amb els nostres clients per a reclamar l’incompliment de les obligacions del contracte.
Contacti'ns

En matèria contractual, és de vital importància abans de signar qualsevol contracte, ja sigui una mercantil o un particular, conèixer les conseqüències concretes a les quals un s’obliga en cas d’incomplir qualsevol estipulació de la transacció.

Normalment, en virtut del principi de llibertat de pacte, els contractants poden establir un criteri a una indemnització concreta per al cas en què es frustri per alguna de les parts el desenvolupament normal del contracte. No obstant això, en la majoria dels casos això no es preveu pel que haurem d’acudir a les regles que estableix el nostre Codi Civil (art. 1.124-2) i la Jurisprudència abundant que existeix sobre aquest extrem al nostre país per a determinar com es fixa aquesta indemnització i per què conceptes.

Diferents tipus d’incompliment contractual

El desenvolupament normal d’un contracte és que cada part compleixi les obligacions a les quals es va comprometre quan va acceptar signar aquestes responsabilitats, però, per desgràcia, ja sigui per voluntat pròpia o per causes inimputables a l’incomplidor no tots els contractes arriben al seu venciment com deurien.

Quan ocorre un fet danyós podem parlar d’incompliment contractual, però no totes les obligacions que s’incompleixen revesteixen la mateixa importància a l’efecte de poder continuar amb la relació encara que persisteixi el fet danyós. Per això és important diferenciar de l’incompliment d’obligacions greus (com pot ser l’obligació de pagament o l’obligació principal, la resolució del contracte de manera unilateral per una de les parts sense justa causa, etc), o ens trobem davant d’un incompliment que no té rellevància suficient.

Demanda incompliment contractual

En el cas que es provi que l’obligació incomplida es reputa greu no n’hi ha prou amb al·legar que s’ha incomplit, sinó que perquè es puguin reclamar danys i perjudicis cal que es provin els mateixos, a més de la relació causa-efecte entre l’incompliment i els danys que es pretenen.

Dret de reclamació per danys i perjudicis

Quins són els requisits legals per a tenir dret a una indemnització per danys i perjudicis en cas d’incompliment contractual?

Arribats a aquest punt, haurà de fitar-se quan existeix dret del perjudicat a reclamar per danys i perjudicis. Segons la jurisprudència, s’haurà de distingir entre: mal emergent i lucre cessant ja que el que es pretén amb l’acció resarcitoria és, tal com estableix el Codi Civil, que es compleixi el principi de la total indemnitat del contractant que sofreix l’incompliment per part de l’altre.

Existeixen dos tipus d’indemnització per danys i perjudicis:

Mal Emergent

El mal emergent, és tot minvament o lesió que pot quantificar-se econòmicament i que sofreix el patrimoni del qual sofreix l’incompliment com a conseqüència d’una lesió matèria i directa del patrimoni. Per exemple, si un bé o propietat d’un contractant sofreix un mal directe per part de l’altre, la reparació serà considerada com a mal emergent i la indemnització que haurà de pagar la part que ha incomplit serà coincident amb la reparació.

Lucre cessant

Mentre que el lucre cessant, és una mica més complex de determinar. Aquest té com a objectiu reparar el mal sofert com si l’incompliment no hagués tingut lloc mai. És a dir, si una empresa resol de manera unilateral un contracte sense justa causa que tenia un venciment previst a 3 anys, i un dels contractants resol abans que acabi aquest termini, llavors aquí la indemnització serà pel lucre cessant deixat de percebre pel contractant que ha sofert el mal de no veure finalitzat el contracte. És a dir, que cal tenir en compte com s’haurien desenvolupat els fets si no s’hi hagués producte el fet contractual danyós.

Cal destacar, que el lucre cessant ha de provar-lo qui l’al·lega-demanda, però els jutges no estan subjectes a la quantitat que es reclami, perquè s’ha establert un criteri molt restrictiu a l’hora de concedir quantitats econòmiques en concepte de lucre cessant.

Per a valorar correctament si el lucre cessant que es reclama és just o no, els jutges es basaran en les proves que concorrin en el procés, i en els fets immediatament anteriors al fet que es produeixi la demanda, però sense oblidar-se del futur i les expectatives que s’haurien donat en cas de seguir endavant amb el contracte impugnat i sense que s’hagués produït l’incompliment denunciat.

D’aquesta forma, el Jutjador d’instància serà capaç de fixar el “quàntum” de la indemnització amb raonable versemblança, que podrà coincidir o no, amb la reclamada per la part demandant.

Per a evitar aquestes situacions, és necessari que les parts contractants coneguin per endavant al que s’obligaran i sàpiguen per endavant que poden complir les estipulacions contractuals i que conseqüències poden derivar-se en cas d’incompliment.

Si es donen tots els requisits que es requereixen, i amb això es puguin al·legar la causa i existència de danys i/o perjudicis, serà exigible per part del perjudicat, d’una indemnització quantificable i ajustada a dret.

Si està interessat en reclamar pot informar-se per telèfon al 915 76 11 50 o bé al 93 487 97 11 si truca des de Catalunya.

Som especialistes en Reclamació de danys i perjudicis per incompliment contractual